Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie przypomina, że zgodnie z art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2001 (z poź. zmianami) o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej wójt (burmistrz, prezydent miasta) jest obowiązany przesłać do Funduszu sprawozdanie o rodzaju i ilości odpadów opakowaniowych zebranych przez gminę lub podmiot działający w jej imieniu oraz wydatkach poniesionych na tą działalność. Termin złożenia tego sprawozdania upływa 15 lutego roku kalendarzowego, następnego po roku, którego dotyczy sprawozdanie.

Zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 888.): „Do powstałych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy obowiązków wynikających z ustawy zmienianej w art. 68 w zakresie uzyskania wymaganych poziomów odzysku i recyklingu, w tym do obowiązków sprawozdawczych oraz do zobowiązań z tytułu opłaty produktowej należnej za okres do dnia 31 grudnia 2013 r., stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 68 obowiązujące w chwili powstania tych obowiązków, w tym zobowiązań z tytułu opłaty produktowej”.

Sprawozdanie to prosimy wypełnić według dołączonego załącznika. Pobierz załącznik.

Wydatki poniesione na zbiórkę i przekazanie odpadów do odzysku i recyklingu należy podzielić na poszczególne rodzaje opakowań.

W przypadku, gdy gmina nie zebrała i nie przekazała do odzysku i recyklingu żadnych odpadów opakowaniowych prosimy o pisemne potwierdzenie tego faktu.

O uwzględnieniu sprawozdania w informacji zbiorczej przygotowywanej przez Wojewódzki Fundusz do NFOŚiGW i Ministerstwa Środowiska, decyduje data stempla pocztowego. Przepis ten wynika  z  art. 57 § 5  Kodeksu Postępowania Administracyjnego.


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie przypomina, że zgodnie z art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2001 (z poź. zmianami) o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej wójt (burmistrz, prezydent miasta) jest obowiązany przesłać do Funduszu sprawozdanie o rodzaju i ilości odpadów opakowaniowych zebranych przez gminę lub podmiot działający w jej imieniu oraz wydatkach poniesionych na tą działalność. Termin złożenia tego sprawozdania upływa 15 lutego roku kalendarzowego, następnego po roku, którego dotyczy sprawozdanie.

Sprawozdanie to prosimy wypełnić według dołączonego załącznika.

Wydatki poniesione na zbiórkę i przekazanie odpadów do odzysku i recyklingu należy podzielić na poszczególne rodzaje opakowań.

W przypadku, gdy gmina nie zebrała i nie przekazała do odzysku i recyklingu żadnych odpadów opakowaniowych prosimy o pisemne potwierdzenie tego faktu.


Załącznik do pobrania.


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie przypomina, że zgodnie z art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2001 (z poź. zmianami) o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej wójt (burmistrz, prezydent miasta) jest obowiązany przesłać do Funduszu sprawozdanie o rodzaju i ilości odpadów opakowaniowych zebranych przez gminę lub podmiot działający w jej imieniu oraz wydatkach poniesionych na tą działalność. Termin złożenia tego sprawozdania upływa 15 lutego roku kalendarzowego, następnego po roku, którego dotyczy sprawozdanie.

Sprawozdanie to prosimy wypełnić według dołączonego załącznika.

Wydatki poniesione na zbiórkę i przekazanie odpadów do odzysku i recyklingu należy podzielić na poszczególne rodzaje opakowań.

W przypadku, gdy gmina nie zebrała i nie przekazała do odzysku i recyklingu żadnych odpadów opakowaniowych prosimy o pisemne potwierdzenie tego faktu.


Załącznik do pobrania.


Opłatę produktową, o której mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. nr 180 z 2005r. poz. 1495) należy wpłacać na konto Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w Banku Ochrony Środowiska nr rachunku:

91 1540 1131 2113 6200 7517 0003