Wyniki naboru konkursowego wniosków o dotację, prowadzonego w dniach 19.09.2022 r. - 30.09.2022 r. w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej

WFOŚiGW w Rzeszowie informuje, że został rozstrzygnięty nabór wniosków o dotację złożonych w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej w trybie konkursowym.

Wyniki naboru zostały przedstawione w formie list rankingowych – dla każdego obszaru tematycznego oddzielna lista. Listy zawierają wnioski ocenione pozytywnie, uszeregowane pod względem ilości zdobytych w trakcie oceny punktów. W przypadku tej samej liczby punktów, o pozycji na liście decyduje kolejność złożenia wniosków.

 

Podjęte przez Zarząd WFOŚiGW w Rzeszowie dnia 24.11.2022 r. decyzje o udzieleniu dofinansowania uwzględniają budżet dostępny dla danego obszaru tematycznego w podziale na lata. Budżet ten wygląda następująco:

Obszar tematyczny Budżet na rok 2022 Budżet na rok 2023 Budżet na rok 2024
 Czyste powietrze - przeciwdziałanie emisjom  375.000,00  500.000,00  375.000,00
 Odnawialne źródła energii i efektywność energetyczna  375.000,00  500.000,00  375.000,00
 Niskoemisyjny transport  150.000,00  250.000,00  100.000,00
 Zrównoważony rozwój, ochrona środowiska i gospodarka wodna  150.000,00  450.000,00  0,00
 RAZEM  1.050.000,00  1.700.000,00  850.000,00

W ramach niniejszego naboru zostały złożone 32 wnioski, z czego 25 wniosków zostało ocenionych pozytywnie pod względem spełnienia kryteriów dostępu, kryteriów jakościowych punktowych i jakościowych dopuszczających, natomiast decyzja o udzieleniu dofinansowania została podjęta wobec 24 wniosków. Dla 1 wniosku podjęto decyzję o odmowie udzielenia dofinansowania z powodu braku środków w budżecie. Nie dokonano pozytywnej oceny dla 7 wniosków z następujących powodów:

  • 3 wnioski zostały złożone po upływie terminu naboru,
  • 3 wnioski zostały złożone jako kolejne przez danego Wnioskodawcę w ramach jednego obszaru tematycznego,
  • 1 Wnioskodawca zrezygnował z ubiegania się o dofinansowanie.

Wnioskodawcy, podejmujący się realizacji zadań, dla których Zarząd WFOŚiGW w Rzeszowie udzielił dofinansowania będą sukcesywnie zapraszani do podpisania umowy dotacji.

Wnioskodawcy, których wnioski z różnych względów zgodnie z zapisami Regulaminu nie mogły zostać ocenione pozytywnie lub otrzymały decyzję o odmowie udzielenia dofinansowania, zostaną poinformowani pisemnie.

 

Załączniki:
Pobierz plik (lista_rankingowa-czyste_powietrze_przeciwdzialanie_emisjom_.xlsx)lista_rankingowa-czyste_powietrze_przeciwdzialanie_emisjom_.xlsx[1. Lista rankingowa dla obszaru tematycznego Czyste Powietrze - przeciwdziałanie emisjom]13 kB
Pobierz plik (lista_rankingowa-oze_i_efektywnosc_energetyczna.xlsx)lista_rankingowa-oze_i_efektywnosc_energetyczna.xlsx[2. Lista rankingowa dla obszaru tematycznego Odnawialne źródła energii i efektywność energetyczna]13 kB
Pobierz plik (lista_rankingowa-niskoemisyjny_transport.xlsx)lista_rankingowa-niskoemisyjny_transport.xlsx[3. Lista rankingowa dla obszaru tematycznego Niskoemisyjny transport]12 kB
Pobierz plik (lista_rankingowa-zrownowazony_rozwoj.xlsx)lista_rankingowa-zrownowazony_rozwoj.xlsx[4. Lista rankingowa dla obszaru tematycznego Zrównoważony rozwój, ochrona środowiska i gospodarka wodna]13 kB