Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie ogłasza nabór zamknięty wniosków w ramach
Programu priorytetowego „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez partnerów zewnętrznych - REGION”,
w formie, o której mowa w ust. 7.1 pkt 2 Programu w latach 2022-2023.

 1. Cel Programu
  Celem programu jest wsparcie zadań związanych z zapobieganiem zagrożeniom środowiska, w tym poważnym awariom oraz likwidacji skutków zagrożeń środowiska w gminach, na terenie których zlokalizowane są przejścia graniczne z Ukrainą, jeżeli zagrożenia te zostały spowodowane pośrednio lub bezpośrednio migracją ludności przez granicę polsko-ukraińską w związku z działaniami wojennymi na Ukrainie.

 2. Beneficjenci końcowi
  Program skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego, na terenie których zlokalizowane są przejścia graniczne z Ukrainą:
  1. Gmina Lubaczów,
  2. Gmina Medyka,
  3. Gmina Radymno,
  4. Gmina Ustrzyki Dolne.
 3. Koszty kwalifikowane
  Dofinansowaniu podlegać będą koszty inwestycyjne ponoszone ze środków własnych jednostek samorządu wymienionych w pkt 2, w wyniku działań realizowanych przez te jednostki na terenie przejść granicznych, związanych z:
  1. gospodarką ściekową tj.:
   1. zakup, montaż, budowa, uruchomienie, kompletnych przydomowych oczyszczalni ścieków wyposażone w reaktory biologiczne, których producenci i dostawcy przedstawią: deklaracje właściwości użytkowych zgodne z normą zharmonizowaną PN-EN 12566-3+A2:2013-10 lub nowszą; raporty z badań wyrobu wystawione przez laboratoria notyfikowane przez Komisję Europejską, potwierdzające informacje przedstawione w deklaracjach właściwości użytkowych.
    Jeżeli powyższy warunek nie zostanie spełniony to koszty zakupu urządzeń, robót budowlano montażowych i innych usług z nimi związanych będą niekwalifikowane,
   2. zakup nowych wozów asenizacyjnych w rozumieniu w art. 2 pkt. 62 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 450 z późn. zm.),
  2. gospodarką odpadami:
   zakup przenośnych kabin WC, przenośnych umywalek oraz pojemników na odpady o pojemności 1100 l wyprodukowanych nie później niż w ciągu 1 roku kalendarzowego poprzedzającego rok jego zakupu.

  Rodzaj kosztów kwalifikowanych oraz maksymalne wysokości dotacji zostały określone w dokumencie "Zasady kwalifikowalności kosztów", który stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia o naborze.

 4. Okres kwalifikowalności kosztów
  Koszty, o których mowa w pkt 3, ponoszone przez Beneficjentów końcowych ze środków własnych od dnia 24.02.2022 r. do dnia 30.06.2023 r. Zadania mogą być zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie. Wypłata środków dotacyjnych może nastąpić do 30.09.2023 r.

 5. Forma dofinansowania
  Dofinansowanie w formie dotacji do 100% kosztów kwalifikowanych.

 6. Budżet Programu na rok 2022
  Łącznie 1.172.500,00 zł ze środków NFOŚiGW, w tym:
  1. na działania związane z gospodarką ściekową – 1.132.500,00 zł,
  2. na działania związane z gospodarką odpadami – 40.000,00 zł.

 7. Składanie wniosków
  1. Termin naboru wniosków ustala się od 14.12.2022 r. do 05.01.2023 r.
  2. Wnioski należy składać:
   • osobiście,
   • lub za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi pocztowe lub kurierskie na adres: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, ul. Zygmuntowska 9, 35-025 Rzeszów,
   • lub w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym osób upoważnionych do reprezentacji Wnioskodawcy1 na skrzynkę podawczą WFOŚiGW znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP).
  3. O zachowaniu terminu złożenia wniosku decyduje:
   • dla wniosku w formie papierowej złożonego osobiście lub za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi kurierskie – data wpływu wniosku do sekretariatu WFOŚiGW (ul. Zygmuntowska 9, 35-025 Rzeszów),
   • dla wniosku w formie papierowej złożonego za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi pocztowe - data nadania papierowej postaci wniosku w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2022 r. poz. 896 t.j. z późn. zm).
   • dla wniosku w formie elektronicznej podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym osób upoważnionych do reprezentacji Wnioskodawcy - data jego wpływu na skrzynkę podawczą WFOŚiGW znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP).
  4. Wnioski należy składać na formularzu W-REGION II, który stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.


1 Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami wysłany na skrzynkę podawczą ePUAP uważa się za prawidłowo podpisany, gdy każdy dokument (wniosek i załączniki) odrębnie został podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym osób upoważnionych do reprezentacji Wnioskodawcy.

Załączniki:
Pobierz plik (program_priorytetowy_region.pdf)program_priorytetowy_region.pdf[1. Program priorytetowy "SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez partnerów zewnętrznych - REGION"]469 kB
Pobierz plik (zasady_kwalifikowalnosci_kosztow.pdf)zasady_kwalifikowalnosci_kosztow.pdf[2. Zasady kwalifikowalności kosztów]572 kB
Pobierz plik (w-region_ii.docx)w-region_ii.docx[3. Formularz wniosku o dofinansowanie W-REGION II]72 kB
Pobierz plik (harmonogram_finansowo-rzeczowy.docx)harmonogram_finansowo-rzeczowy.docx[4. Harmonogram finansowo-rzeczowy]16 kB
Pobierz plik (wzor_umowy_dotacji_region_ii.docx)wzor_umowy_dotacji_region_ii.docx[5. Wzór umowy dotacji]34 kB
Pobierz plik (wzor_wniosku_o_platnosc.docx)wzor_wniosku_o_platnosc.docx[6. Wzór wniosku o płatność]24 kB
Pobierz plik (wzor_oswiadczenia_o_wyborze_wykonawcy.docx)wzor_oswiadczenia_o_wyborze_wykonawcy.docx[7. Oświadczenie o wyborze wykonawcy zadania]30 kB
Pobierz plik (rozliczenie_czesciowe_koncowe.xlsx)rozliczenie_czesciowe_koncowe.xlsx[8. Wzór rozliczenia częściowego/końcowego dotacji]14 kB