Wapnowanie

 • Ogłoszenie o wydłużeniu naboru wniosków

  Ogłoszenie o wydłużeniu naboru wniosków

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie informuje, że termin naboru wniosków na dofinansowanie zadań w ramach "Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie" został wydłużony do dnia 31.12.2022 r.

  Aktualna dokumentacja dot. naboru znajduje się tutaj: Ogłoszenie naboru wniosków w ramach "Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie"

   

   

 • Informacja o wykorzystaniu krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie

  Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie informuje, że wysokość wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie na dzień 29 listopada 2021 r. wynosi: 100% limitu krajowego, o którym mowa w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz.Urz.UE L 352 z 24.12.2013, str.9, z późn.zm).

  W związku z powyższym, wypłata środków Beneficjentom "Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie" będzie możliwa po ustaleniu nowego limitu.

  Szczegółowe informacje znaleźć można pod podanym adresem:

  https://www.gov.pl/web/rolnictwo/pomoc-publiczna-w-rolnictwie

  Jednocześnie informuje się, że wnioski o dotację nadal można składać zgodnie z obowiązującymi dotychczas zasadami naboru wniosków. Dokumentacja konkursowa zamieszczona jest pod adresem:

  https://www.bip.wfosigw.rzeszow.pl/index.php/wapnowanie

   

   

 • Wyczerpanie się limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie na 2020 r.

  Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie informuje, że wysokość wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie na dzień 7 sierpnia 2020 r. wynosi: 100% limitu krajowego, o którym mowa w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz.Urz.UE L 352 z 24.12.2013, str.9, z późn.zm).

  W związku z powyższym, wypłata środków Beneficjentom „Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie” będzie możliwa po ustaleniu nowego limitu.

  Szczegółowe informacje znaleźć można pod podanym adresem:
  https://www.gov.pl/web/rolnictwo/limity-pomocy-de-minimis

  Jednocześnie informuje się, że wnioski o dotację nadal można składać zgodnie z obowiązującymi dotychczas zasadami naboru wniosków. Dokumentacja konkursowa zamieszczona jest pod adresem:

  https://bip.wfosigw.rzeszow.pl/index.php/nabory-wnioskow/854-ogloszenie-naboru-wnioskow-w-ramach-ogolnopolskiego-programu-regeneracji-srodowiskowej-gleb-poprzez-ich-wapnowanie

 • Ogłoszenie naboru wniosków w ramach "Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie"

  OGŁOSZENIE O NABORZE

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie zadań w ramach "Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie".

  O dofinansowanie w postaci dotacji, na zakup:

  1. wapna nawozowego odpowiadającego typom wapna nawozowego, określonego w załączniku nr 6 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 września 2010 r. w sprawie sposobu pakowania nawozów mineralnych, umieszczania informacji o składnikach nawozowych na tych opakowaniach, sposobu badania nawozów mineralnych oraz typów wapna nawozowego (Dz. U. Nr 183, poz. 122);
  2. środka wapnującego, o którym mowa w przepisach rozporządzenia (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. w sprawie nawozów

  będą mogli ubiegać się posiadacze użytków rolnych z terenu województwa podkarpackiego, o pH gleby poniżej lub równej 5,5 i powierzchni nie przekraczającej 75 ha.

  Kosztami kwalifikowanymi są wyłącznie koszty zakupu wapna nawozowego lub środka wapnującego z wyłączeniem kosztów transportu i rozsiewania. Dofinansowanie dotyczy zakupu wapna lub środka wapnującego dokonanego po dniu 01.06.2019 r.

  Dofinansowaniem będą objęte wnioski przyjęte przez Okręgowe Stacje Chemiczno-Rolnicze w systemie ciągłym w terminie od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2021 r. lub do wyczerpania alokacji środków. W przypadku wyczerpania środków, decyduje data wpływu wniosku do OSChR.

  Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami tj.:

  1. Potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia opinii OSChR o zalecanej dawce CaO lub CaO+MgO,
  2. Opłacona Faktura (oryginał) za wapno nawozowe lub środki wapnujące,
  3. Wypełnione formularze dotyczące pomocy de minimis w rolnictwie,
  4. Kopie decyzji o uzyskanej w ciągu bieżącego roku oraz dwóch poprzedzających go lat pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie - jeśli dotyczy,
  5. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych przez OSChR.
  6. Oświadczenie o uzyskaniu dofinansowania w ramach Ogólnopolskiego Programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie.

  należy składać do Sekretariatu:

  Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Rzeszowie
  ul. Prof. L. Chmaja 3
  35-021 Rzeszów

  lub do pozostałych Stacji Chemiczno-Rolniczych na terenie kraju.

  Szczegółowe warunki udzielenia dotacji zawarte są w Regulaminie naboru wniosków.

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:

  • Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Rzeszowie - 17 854 27 16
  • Biuro WFOŚiGW w Rzeszowie - 17 852 23 44 wew. 101

   

   

 • Informacja dla Beneficjentów "Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie"

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie informuje, iż wykorzystano 100% krajowego limitu dostępnej pomocy de minimis w rolnictwie.
  W związku z powyższym, wypłata środków Beneficjentom „Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie” będzie możliwa po ustaleniu nowego limitu tj. początkiem roku 2020.

  Szczegółowe informacje znaleźć można pod podanych adresem: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/limity-pomocy-de-minimis.

 • Ogłoszenie naboru wniosków w ramach "Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie"

  WFOŚiGW w Rzeszowie ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie zadań w ramach "Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie".

  O dofinansowanie w postaci dotacji, na zakup:

  1. wapna nawozowego odpowiadającego typom wapna nawozowego, określonego w załączniku nr 6 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 września 2010 r. w sprawie sposobu pakowania nawozów mineralnych, umieszczania informacji o składnikach nawozowych na tych opakowaniach, sposobu badania nawozów mineralnych oraz typów wapna nawozowego (Dz. U. Nr 183, poz. 122;
  2. środka wapnującego, o którym mowa w przepisach rozporządzenia (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. w sprawie nawozów będą mogli ubiegać się posiadacze użytków rolnych z terenu województwa podkarpackiego, o pH gleby poniżej lub równej 5,5 i powierzchni nie przekraczającej 75 ha.

  Kosztami kwalifikowanymi są wyłącznie koszty zakupu wapna nawozowego lub środka wapnującego z wyłączeniem kosztów transportu i rozsiewania.

 • Informacje o programie dot. wapnowania

  Wszelkie informacje dotyczące "Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie" są zamieszczone na stronach Ministerstwa Środowiska oraz NFOŚiGW pod poniższymi linkami:

  https://www.gov.pl/web/srodowisko/informacja-nt-ogolnopolskiego-programu-regeneracji-srodowiskowej-gleb-poprzez-ich-wapnowanie

  http://www.nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/aktualnosci/art,1425,informacja-nt-ogolnopolskiego-programu-regeneracji-srodowiskowej-gleb-poprzez-ich-wapnowanie.html

  Zainteresowanych programem prosimy o zapoznanie się w/w treściami.