Informacja dot. obliczania nadwyżki dochodów budżetu gminy i powiatu pochodzących z opłat i kar środowiskowych za rok 2018,  podlegającej przekazaniu na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w roku 2019

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Środowiska z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie średniej krajowej dochodów gmin i powiatów w 2018 r. przypadających na jednego mieszkańca (Monitor Polski z 2019 poz. 593) średnia krajowa dochodów z roku poprzedniego przypadających na jednego mieszkańca, osiągnięta w 2018 r. z tytułu opłat i kar wyniosła:

  1. dla gmin - 11,00 zł
  2. dla powiatów - 3,53 zł.

Wypełniony Załącznik nr 1 do sprawozdania OŚ-4g/p (w wersji papierowej) wraz z pismem przewodnim należy przesłać w terminie do dnia 16 sierpnia 2019 r.

Obliczona w Załączniku nr 1 nadwyżka podlega przekazaniu w w/w terminie na rachunek WFOŚiGW w Rzeszowie w BGK nr:

63 1130 1105 0005 2084 8520 0001

Poniżej załączamy wzory załączników oraz obwieszczenie Minisra Środowiska w sprawie średniej krajowej dochodó gmin i powiatów w 2018 r. przypadających na jednego mieszkańca.


Załączniki:
Pobierz plik (obwieszczenie_ms_2019.pdf)obwieszczenie_ms_2019.pdf[1. Obwieszczenie Ministra Środowiska z dn. 26.06.2019 r. w sprawie średniej krajowej dochodów gmin i powiatów w 2018 r. przypadających na 1 mieszkańca]94 kB
Pobierz plik (zalacznik_1_os-4g_gminy_2019.xls)zalacznik_1_os-4g_gminy_2019.xls[2. Załącznik nr 1 do sprawzdania OŚ-4g dla gmin]29 kB
Pobierz plik (zalacznik_1_os-4p_powiaty_2019.xlsx)zalacznik_1_os-4p_powiaty_2019.xlsx[3. Załącznik nr 1 do sprawozdania OŚ-4p dla powiatów]12 kB