UCHWAŁA NR 76/2015

Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

z dnia 27 listopada 2015 r.

w sprawie ustalenia „Zasad udzielania i umarzania pożyczek oraz trybu i zasad udzielania i rozliczania dotacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie”.

Na podstawie art. 400h ust. 4 pkt 5) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późniejszymi zmianami):

§ 1

Rada Nadzorcza Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie ustala „Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie”, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

  1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i ma zastosowanie do decyzji o wyborze przedsięwzięć do dofinansowania podejmowanych po dniu wejścia w życie.
  2. Z dniem wejścia w życie uchwały tracą moc „Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz trybu i zasad udzielania i rozliczania dotacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie” ustalone Uchwałą Nr 2/2014 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Rzeszowie z dnia 14 lutego 2014 roku.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Hanna PAWŁOWICZ