Ogłoszenie o naborze wniosków o dotację

na zadania inwestycyjne z zakresu ochrony atmosfery realizowane w 2019 roku

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799) oraz „Zasad udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji przez WFOŚiGW w Rzeszowie” ogłasza nabór wniosków na zadania z zakresu ochrony atmosfery.

  1. Termin naboru wniosków określa się od 18.02.2019 do dnia 19.04.2019 r. Wnioski przyjmowane są w siedzibie Funduszu lub za pośrednictwem poczty pod adresem: ul. Zygmuntowska 9,
    35-025 Rzeszów.
  2. Nabór prowadzony jest w terminach określonych w ogłoszeniu o naborze jednak nie dłużej niż do czasu wyczerpania środków przewidzianych w naborze.
  3. W ramach zadań z ochrony atmosfery Fundusz wspiera w formie dotacji przedsięwzięcia mające na celu poprawę efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej, w szczególności obejmujących modernizację dotychczasowych źródeł ciepła, których nośnikiem energii były paliwa stałe lub realizacją nowych z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii.
  4. Zasady dofinansowania określone zostały w § 3 „Szczegółowych zasad dofinansowania niektórych zadań z zakresu ochrony środowiska w formie dotacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie” stanowiących załącznik do „Zasad udzielania i umarzania pożyczek oraz trybu i zasad udzielania i rozliczania dotacji przez WFOŚiGW w Rzeszowie”
  5. Budżet naboru w roku 2019 na zadania inwestycyjne wynosi 2.500.000,00 zł.
  6. Wypłata środków dotacyjnych powinna nastąpić w roku 2019.
  7. Wnioski należy składać na formularzu W-16, który stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 

Załączniki:
Pobierz plik (w-16.doc)w-16.doc[W-16]229 kB