OGŁOSZENIE O NABORZE

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie zadań w ramach "Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie".

O dofinansowanie w postaci dotacji, na zakup:

  1. wapna nawozowego odpowiadającego typom wapna nawozowego, określonego w załączniku nr 6 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 września 2010 r. w sprawie sposobu pakowania nawozów mineralnych, umieszczania informacji o składnikach nawozowych na tych opakowaniach, sposobu badania nawozów mineralnych oraz typów wapna nawozowego (Dz. U. Nr 183, poz. 122);
  2. środka wapnującego, o którym mowa w przepisach rozporządzenia (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. w sprawie nawozów

będą mogli ubiegać się posiadacze użytków rolnych z terenu województwa podkarpackiego, o pH gleby poniżej lub równej 5,5 i powierzchni nie przekraczającej 75 ha.

Kosztami kwalifikowanymi są wyłącznie koszty zakupu wapna nawozowego lub środka wapnującego z wyłączeniem kosztów transportu i rozsiewania. Dofinansowanie dotyczy zakupu wapna lub środka wapnującego dokonanego po dniu 01.06.2019 r.

Dofinansowaniem będą objęte wnioski przyjęte przez Okręgowe Stacje Chemiczno-Rolnicze w systemie ciągłym w terminie od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2021 r. lub do wyczerpania alokacji środków. W przypadku wyczerpania środków, decyduje data wpływu wniosku do OSChR.

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami tj.:

  1. Potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia opinii OSChR o zalecanej dawce CaO lub CaO+MgO,
  2. Opłacona Faktura (oryginał) za wapno nawozowe lub środki wapnujące,
  3. Wypełnione formularze dotyczące pomocy de minimis w rolnictwie,
  4. Kopie decyzji o uzyskanej w ciągu bieżącego roku oraz dwóch poprzedzających go lat pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie - jeśli dotyczy,
  5. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych przez OSChR.
  6. Oświadczenie o uzyskaniu dofinansowania w ramach Ogólnopolskiego Programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie.

należy składać do Sekretariatu:

Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Rzeszowie
ul. Prof. L. Chmaja 3
35-021 Rzeszów

lub do pozostałych Stacji Chemiczno-Rolniczych na terenie kraju.

Szczegółowe warunki udzielenia dotacji zawarte są w Regulaminie naboru wniosków.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:

  • Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Rzeszowie - 17 854 27 16
  • Biuro WFOŚiGW w Rzeszowie - 17 852 23 44 wew. 101

 

 

Załączniki:
Pobierz plik (regulamin_naboru_wnioskow_na_lata_2020_2022.pdf)regulamin_naboru_wnioskow_na_lata_2020_2022.pdf[1. Regulamin naboru wniosków na lata 2020-2022]192 kB
Pobierz plik (wniosek_o_wsparcie_wapnowania_gleb.docx)wniosek_o_wsparcie_wapnowania_gleb.docx[2. Wniosek o wsparcie wapnowania gleb]62 kB
Pobierz plik (zalaczniki_do_wniosku-de-minimis-4_szt.doc)zalaczniki_do_wniosku-de-minimis-4_szt.doc[2a. Załączniki do wniosku - de-minimis - 4 szt]77 kB
Pobierz plik (oswiadczenie_o_uzyskanym_dofinansowaniu_w_ramach_oprsgpiw.docx)oswiadczenie_o_uzyskanym_dofinansowaniu_w_ramach_oprsgpiw.docx[2b. Oświadczenie o uzyskanym dofinansowaniu w ramach Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie]14 kB
Pobierz plik (oswiadczenie-rodo_dla_oschr.docx)oswiadczenie-rodo_dla_oschr.docx[2c. Oświadczenie - RODO dla OSChR]24 kB
Pobierz plik (instrukcja_wypelniania_wniosku.pdf)instrukcja_wypelniania_wniosku.pdf[3. Instrukcja wypełniania wniosku]830 kB
Pobierz plik (zalacznik_do_instrukcji-wapna_nawozowe.pdf)zalacznik_do_instrukcji-wapna_nawozowe.pdf[3a. Załącznik do instrukcji - wapna nawozowe]437 kB
Pobierz plik (zalacznik_do_instrukcji-srodki_wapnujace.pdf)zalacznik_do_instrukcji-srodki_wapnujace.pdf[3b. Załącznik do instrukcji - środki wapnujące]489 kB
Dostęp do URL (https://schr.gov.pl/p,231,wniosek-do-wfosigw)Kalkulator wyliczenia dofinansowania[3c. Kalkulator wyliczenia dofinansowania - kalkulator znajduje się na dole strony, która się otworzy]0.2 kB