Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie informuje, że wysokość wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie na dzień 29 listopada 2021 r. wynosi: 100% limitu krajowego, o którym mowa w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz.Urz.UE L 352 z 24.12.2013, str.9, z późn.zm).

W związku z powyższym, wypłata środków Beneficjentom "Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie" będzie możliwa po ustaleniu nowego limitu.

Szczegółowe informacje znaleźć można pod podanym adresem:

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/pomoc-publiczna-w-rolnictwie

Jednocześnie informuje się, że wnioski o dotację nadal można składać zgodnie z obowiązującymi dotychczas zasadami naboru wniosków. Dokumentacja konkursowa zamieszczona jest pod adresem:

https://www.bip.wfosigw.rzeszow.pl/index.php/wapnowanie