Sprawozdawczość do WFOŚiGW

  • Informacja dotycząca sprawozdań o marnowanej żywności

    Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności ( Dz.U.2020 poz.1645 ) istnieje obowiązek składania do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej w Rzeszowie pisemnego rocznego sprawozdania o marnowanej żywności przez sprzedawców żywności, w terminie do 31 marca roku kalendarzowego następującego po roku, którego dotyczy sprawozdanie.

    Wzór sprawozdania o marnowanej żywności określa rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 5 grudnia 2020 r. (Dz. U. 2020 poz. 2246).