Informacja dot. obliczania nadwyżki dochodów budżetu gminy i powiatu pochodzących z opłat i kar środowiskowych za rok 2021, podlegającej przekazaniu na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w roku 2022

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie średniej krajowej dochodów gmin i powiatów w 2021 r. przypadających na jednego mieszkańca (Monitor Polski z 2022 poz. 534) średnia krajowa dochodów z roku poprzedniego przypadających na jednego mieszkańca, osiągnięta w 2021 r. z tytułu opłat i kar wyniosła:

  1. dla gmin - 14,92 zł
  2. dla powiatów - 3,30 zł.

Wersję oryginalną wypełnionego i podpisanego Załącznika nr 1 do sprawozdania OŚ-4g/p wraz z pismem przewodnim należy przesłać w terminie do dnia 16 sierpnia 2022 r.

Obliczona w Załączniku nr 1 nadwyżka podlega przekazaniu w w/w terminie na rachunek WFOŚiGW w Rzeszowie w BGK nr:

63 1130 1105 0005 2084 8520 0001

Poniżej załączamy wzory załączników oraz obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie średniej krajowej dochodów gmin i powiatów w 2021 r. przypadających na jednego mieszkańca.

 

 

Załączniki:
Pobierz plik (obwieszczenie_mkis_2022.pdf)obwieszczenie_mkis_2022.pdf[1. Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska]126 kB
Pobierz plik (zalacznik_1_os-4g_gminy_2022.xlsx)zalacznik_1_os-4g_gminy_2022.xlsx[2. Załącznik nr 1 do sprawzdania OŚ-4g dla gmin]12 kB
Pobierz plik (zalacznik_1_os-4p_powiaty_2022.xlsx)zalacznik_1_os-4p_powiaty_2022.xlsx[3. Załącznik nr 1 do sprawozdania OŚ-4p dla powiatów]12 kB