W dniu 29 kwietnia br. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie miało miejsce podpisanie umów w ramach Programu Poprawa jakości powietrza, Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie.

WFOŚiGW w Rzeszowie od 2018 r. realizuje Program Poprawa jakości powietrza. Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie na podstawie podpisanych z NFOŚiGW umów:

  • umowa udostępnienia środków nr 101/2018/WF/US z przeznaczeniem na udzielanie dotacji i wspólnej realizacji Programu Poprawa jakości powietrza. Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie z dnia 29.05.2018 r. Budżet na realizację Programu wynosi 30.748.611,00 zł, na który składają się środki zadeklarowane przez NFOŚiGW w wysokości 29.148.611,00 zł oraz środki zadeklarowane przez WFOŚiGW w Rzeszowie w wysokości 1.600.000,00 zł;
  • umowa nr 7/2018/WF-09 z dnia 14.05.2018 r. - dotycząca przekazania przez NFOŚiGW do WFOŚiGW w Rzeszowie wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w formie dotacji.

 Podpisanie umowy

Celem niniejszego programu jest poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 w wyniku zwiększenia produkcji energii z odnawialnych źródeł oraz zmniejszenie zużycia energii w budynkach.

Skierowany jest do podmiotów podejmujących się realizacji kompleksowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz dodatkowo zastosowania w budynkach odnawialnych źródeł energii oraz systemów zarządzania energią.

Beneficjentami mogą być: podmioty prowadzące działalność leczniczą w zakresie stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych, w szczególności szpitale, zakłady opiekuńczo-lecznicze, zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze, hospicja; podmioty prowadzące muzea; podmioty prowadzące domy studenckie; podmioty będące właścicielami zabytków; kościoły, kościelne osoby prawne lub związki wyznaniowe.

 Podpisanie umów

Podpisanie umów

Podpisanie umów

Podpisanie umów

Podpisanie umów

Podpisanie umów

Podpisanie umów

Podpisanie umów

Podpisanie umów

Podpisanie umów

Podpisanie umów

Podpisanie umów