Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 t.j.) oraz „Zasad udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji przez WFOŚiGW w Rzeszowie” ogłasza nabór wniosków na zadania z zakresu edukacji ekologicznej.

 1. Termin naboru wniosków określa się od 26.04.2021 r. do dnia 07.05.2021 r. Wnioski należy składać przez portal ePUAP lub przesyłać drogą pocztową w terminie określonym w naborze na adres siedziby biura Wojewódzkiego Funduszu w Rzeszowie przy ul. Zygmuntowskiej 9, 35-025 Rzeszów.
 2. Data złożenia wniosku rozumiana jest jako termin nadania przesyłki pocztowej do siedziby biura Wojewódzkiego Funduszu w Rzeszowie, 35-025 Rzeszów, ul. Zygmuntowska 9 w terminie naboru.
 3. Nabór prowadzony jest w terminach określonych w ogłoszeniu o naborze jednak nie dłużej niż do czasu wyczerpania środków przewidzianych w naborze.
 4. Wnioski złożone przed i po terminie naboru pozostawia się bez rozpatrzenia.
 5. Zasady dofinansowania określone zostały w § 1 „Szczegółowych zasad dofinansowania niektórych zadań z zakresu ochrony środowiska w formie dotacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie” stanowiących załącznik do „Zasad udzielania
  i umarzania pożyczek oraz trybu i zasad udzielania i rozliczania dotacji przez WFOŚiGW
  w Rzeszowie”.
 6. Budżet naboru wynosi 393.000,00 zł (w tym dotacja na cele inwestycyjne 50.000,00 zł, dotacja na cele bieżące 343.000,00 zł).
 7. Wypłata środków dotacyjnych powinna nastąpić w roku 2021.
 8. Wnioski należy składać na formularzu W-EE, który stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

UWAGA
Ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną w Polsce związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 i tym samym zwiększone ryzyko jego przenoszenia zaleca się do czasu zaprzestania zagrożenia rezygnację z przeprowadzania działań edukacyjnych w formach niosących ryzyko zakażenia np. konferencje, warsztaty, pikniki edukacyjne i korzystanie ze środków masowego przekazu np. telewizja, radio, internet.

Załączniki:
Pobierz plik (W-EE.doc)W-EE.doc[ ]154 kB