Ogłoszenie o naborze wniosków o dotację

na zadania z zakresu różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów realizowane w 2019 r.

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799) oraz „Zasad udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji przez WFOŚiGW w Rzeszowie” ogłasza nabór wniosków na zadania z zakresu różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów.

  1. Termin naboru wniosków określa się od 18.02.2019 do dnia 19.04.2019 r. Wnioski przyjmowane są w siedzibie Funduszu lub za pośrednictwem poczty pod adresem: ul. Zygmuntowska 9, 35-025 Rzeszów.

  2. Nabór prowadzony jest w terminach określonych w ogłoszeniu o naborze jednak nie dłużej niż do czasu wyczerpania środków przewidzianych w naborze.

  3. Zasady dofinansowania określone zostały w § 4 „Szczegółowych zasad dofinansowania niektórych zadań z zakresu ochrony środowiska w formie dotacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie” stanowiących załącznik do „Zasad udzielania i umarzania pożyczek oraz trybu i zasad udzielania i rozliczania dotacji przez WFOŚiGW w Rzeszowie”.

  4. Termin wykonania zadań wskazanych w § 4 ust. 1 pkt 2) oraz pkt 3) tj. obejmujących pielęgnację pomników przyrody oraz zabytkowych drzewostanów powinien być przewidziany poza okresem lęgowym ptaków.

  5. Budżet naboru wynosi 200.000,00 zł (w tym dotacja na cele inwestycyjne 0 zł, dotacja na cele bieżące 200.000,00 zł).

  6. Wypłata środków dotacyjnych powinna nastąpić w roku 2019.

  7. Wnioski należy składać na formularzu W-4, który stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Załączniki:
Dostęp do URL (https://www.bip.wfosigw.rzeszow.pl/pliki/w-4.doc)w-4.doc[Wniosek W-4]0.3 kB