PROCEDURA WYBORU PROJEKTÓW

Procedury wyboru projektów zostały dostosowane do specyfiki poszczególnych działań i osi priorytetowych z uwzględnieniem odnoszących się do danego obszaru interwencji przepisów polskich i unijnych oraz specyfiki danego komponentu PO, w oparciu o reguły określone poniżej.

a) Lista projektów indywidualnych

Instytucje Zarządzające krajowymi i regionalnymi programami operacyjnymi przewidzianymi do realizacji w latach 2007-2013 zostały zobowiązane przez Ministra Rozwoju Regionalnego do sporządzenia indykatywnych list projektów indywidualnych, będących dodatkowymi krajowymi dokumentami informującymi o najważniejszych inwestycjach planowanych do realizacji w ramach tych programów.

 

Projekty indywidualne stanowią przedsięwzięcia o strategicznym znaczeniu dla realizacji programu operacyjnego. Przyczyniają się         one  w znaczący sposób do realizacji założeń zawartych w Strategii Rozwoju Kraju oraz strategiach rozwoju województw.

Indykatywny charakter list oznacza, że podane w nich informacje mają charakter orientacyjny, będący odzwierciedleniem najlepszego stanu wiedzy o projekcie w momencie tworzenia listy. Umieszczenie projektu na liście jest warunkową deklaracją jego realizacji i związane jest z zarezerwowaniem środków w ramach budżetu danego priorytetu programu operacyjnego na realizację przedłożonych   projektów.

Ostateczna akceptacja listy przez IZ poprzedzona jest procesem konsultacji społecznych oraz oceny strategicznej i merytorycznej projektów zgłoszonych do realizacji w ramach poszczególnych programów. IZ (MRR i zarządy województw) w formie obwieszczenia przedstawiają ostateczną listę projektów indywidualnych, w tym dużych, dla poszczególnych programów operacyjnych.

Doprecyzowania informacji o projekcie dokonuje się na etapie zobowiązania się beneficjenta do przygotowania projektu w ramach umowy tzw. pre-umowy oraz umowy o dofinansowanie.

Uzyskanie dofinansowania jest uzależnione od spełnienia przez projekt wymogów formalnych i merytorycznych dotyczących przygotowania odpowiedniej dokumentacji i gotowości do wdrożenia (w tym wniosku o dofinansowanie z wymaganymi załącznikami) zgodnych z kryteriami zatwierdzonymi przez Komitet Monitorujący oraz akceptacji wniosku o dofinansowanie przez IZ lub decyzji Komisji Europejskiej w przypadku projektów dużych.

Warunki przygotowania i funkcjonowania projektów indywidualnych określają Wytyczne w zakresie jednolitego systemu zarządzania i monitorowania projektów indywidualnych, zgodnych z art. 28 ust.1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

 

b) Wybór projektów w drodze konkursu

Konkurs może przyjąć formę konkursu zamkniętego - w którym określa się z góry jeden lub kilka następujących po sobie terminów naboru wniosków i otwartego – w którym nabór wniosków i ich ocena prowadzone są w sposób ciągły do wyczerpania określonego limitu środków lub do zamknięcia konkursu w wyniku decyzji IOK.

Proces wyboru projektów składa się z następujących etapów;

- ogłoszenie konkursu,

- nabór wniosków,

- ocena wniosków,

- ogłoszenie wyników konkursu,

- podpisanie umów o dofinansowanie projektów.

Ogłoszenie konkursu – IOK ogłasza konkurs na swojej stronie internetowej w formie ogłoszenia o konkursie oraz w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim lub regionalnym. IOK przygotowuje również regulamin konkursu, w którym umieszcza wszystkie informacje niezbędne wnioskodawcy do przygotowania wniosku.

Nabór wniosków – IOK przyjmuje wniosek i rejestruje go w systemie kancelaryjnym zgodnie z przyjętą wewnętrzna procedurą.

Ocena wniosków – ocena wniosków obejmuje ocenę formalną i merytoryczną, która składa się z dwóch etapów.

 

Etap I:

Ocena formalna jest oceną „0-1” co oznacza, że niespełnienie jednego z warunków formalnych powoduje odrzucenie wniosku o dofinansowanie.

Do podstawowych kryteriów oceny formalnej należą m.in.:

- kwalifikowalność wnioskodawcy i projektu w ramach konkursu,

- termin złożenia wniosku,

- kompletność dokumentacji wymaganej na etapie aplikowania , w tym podpisanie wniosku przez uprawnioną osobę,

- zastosowanie odpowiedniego formularza wniosku,

- złożenie wniosku do odpowiedniej instytucji.

Ocena merytoryczna I stopnia polega na sprawdzeniu opracowanej dokumentacji pod kątem spełnienia kryteriów zatwierdzonych dla danego programu przez Komitet Monitorujący. Stopień spełniania kryteriów może być oceniany np. poprzez przyznawanie punktacji poszczególnym częściom projektu lub wg innych metodologii. Na podstawie oceny pod kątem spełnienia kryteriów merytorycznych I stopnia sporządzana jest lista rankingowa projektów zgłoszonych do dofinansowania.

 

Etap II:

Ocena merytoryczna II stopnia - ocena projektów z listy rankingowej pod kątem spełnienia kryteriów merytorycznych II stopnia.