ROOT

Prawo ochrony środowiska Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 411
Zasady udzielania pomocy obowiązujące od dnia 01.01.2019 r. Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 1588
Przedsięwzięcia priorytetowe na rok 2019 Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 715
Strategia działania Funduszu 2017-2020 Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 463
Sprawozdanie za rok 2017 Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 398
Sprawozdanie finansowe WFOŚiGW w Rzeszowie za 2017 rok Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 394
Unieważnienie postępowania Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 212
Prowadzone rejestry Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 325
2019.01.24 - zapytania ofertowe nr 3, 4, 5, 6 Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 292
Ogłoszenie nr 7/2019 - Konkurs na stanowisko ds. realizacji wniosków i kontroli Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 35
Rada Nadzorcza Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 3651
Instrukcja oznakowania Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 410
Przetarg nieograniczony - Organizacja szkoleń dla kandydatów na energetyków gminnych Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 220
Udostępnianie Informacji publicznej Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 324
Ogłoszenie nr 6/2019 - Konkurs na stanowisko ds. obsługi kancelaryjno-administracyjnej Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 30
Zarząd Funduszu Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 2813
Procedury rozpatrywania wniosków o przekazanie środków państwowym jednostkom budżetowym Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 484
Ogłoszenie nr 1/2019 - Informacja o wyniku naboru Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 137
Adresy Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 16289
Ogłoszenie nr 5/2019 - informacja o zmianie terminu rozmów Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 139
Ogłoszenie 5/2019 - lista kandydatów spełniających warunki formalne Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 244
Ogłoszenie nr 4/2019 - Informacja o wyniku naboru Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 139
Ogłoszenie nr 1/2019 - Informacja o wyniku naboru Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 211
Ogłoszenie 4/2019 - lista kandydatów spełniających warunki formalne Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 193
Ogłoszenie nr 5/2019 - Konkurs na stanowisko ds. realizacji wniosków i kontroli Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 476
Ogłoszenie nr 2/2019 - Informacja o wyniku naboru Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 410
Ogłoszenie nr 4/2019 - Konkurs na stanowisko ds. realizacji wniosków i kontroli Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 480
Ogłoszenie nr 3/2019 - Informacja o wyniku naboru Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 383
Ogłoszenie 1/2019 - lista kandydatów spełniających warunki formalne Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 681
Ogłoszenie 3/2019 - lista kandydatów spełniających warunki formalne Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 373
Ogłoszenie 2/2019 - lista kandydatów spełniających warunki formalne Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 394
Ogłoszenie nr 3/2019 - Konkurs na stanowisko ds. realizacji wniosków i kontroli Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 697
Ogłoszenie nr 2/2019 - Konkurs na stanowisko doradcy energetycznego Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 509
Ogłoszenie nr 1/2019 - Konkurs na stanowisko ds. realizacji wniosków i kontroli Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 802
Ogłoszenie nr 4/2018 - Informacja o wyniku naboru Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 410
Ogłoszenie nr 4/2018 - informacja o terminie rozmów Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 313
Ogłoszenie nr 4/2018 - informacja o terminie rozmów Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 303
Ogłoszenie nr 4/2018 - Lista kandydatów spełniających warunki formalne Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 352
Ogłoszenie nr 3/2018 - Informacja o wyniku naboru Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 321
Ogłoszenie nr 4/2018 - Konkurs na stanowisko doradcy energetycznego Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 284
Ogłoszenie nr 2/2018 - Informacja o wyniku naboru Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 283
Ogłoszenie nr 3/2018 - Lista kandydatów spełniających warunki formalne Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 259
Ogłoszenie nr 2/2018 - Lista kandydatów spełniających warunki formalne Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 248
Ogłoszenie nr 3/2018 - Konkurs na stanowisko ds. realizacji wniosków i kontroli Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 253
Ogłoszenie nr 2/2018 - Konkurs na stanowisko doradcy energetycznego Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 231
Ogłoszenie nr 1/2018 - Informacja o wyniku naboru Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 256
Ogłoszenie nr 1/2018 - Lista kandydatów spełniających warunki formalne Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 246
Ogłoszenie nr 1/2018 - Konkurs na stanowisko ds. realizacji wniosków i kontroli Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 257

Podkategorie

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie działa na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2018.799) jako samorządowa osoba prawna w rozumieniu art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2017.2077 z późn.zm.).

Zasady, organizację i tryb działania Wojewódzkiego Funduszu określa ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie trybu działania organów wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (Dz.U.2017.2386) oraz „Regulamin Organizacyjny Biura WFOŚiGW w Rzeszowie”.

Środki przeznaczane na wsparcie realizacji zadań ochrony środowiska pochodzą m.in. z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych za nieprzestrzeganie warunków korzystania ze środowiska. Środki finansowe przeznaczone przez Wojewódzki Fundusz na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, są środkami publicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 z późn.zm.).

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie działa na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2018.799 z późn.zm.).

W rozumieniu ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U.2017.1579 z późn.zm.) Fundusz jest samorządową osobą prawną.

Środki finansowe przeznaczone przez Wojewódzki Fundusz na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, są środkami publicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 z późn.zm.).

Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Funduszu określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2010 r. w sprawie gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (Dz.U.2010.226.1479).

Pomoc publiczna udzielana jest na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U.2018.362).

Działalność Funduszu polega na finansowaniu zadań ochrony środowiska i gospodarki wodnej określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2018.799), w oparciu o uchwalane corocznie plany działalności i listy przedsięwzięć priorytetowych.

Pomoc finansowa Funduszu, o której mowa w ust. 1 kierowana jest do podmiotów korzystających ze środowiska w rozumieniu art. 3, pkt 20 w/w ustawy.

Pomoc finansowa udzielana jest w formie pożyczek i dotacji, przy czym podstawową formą pomocy są pożyczki.

Przy wyborze i ocenie wniosków o udzielenie pomocy finansowej Fundusz kieruje się "Kryteriami wyboru przedsięwzięć finansowanych ze środków WFOŚiGW w Rzeszowie", natomiast pomoc finansowa udzielana jest w oparciu o "Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji przez WFOŚiGW w Rzeszowie" - dokumenty uchwalane przez Radę Nadzorczą Funduszu.