Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie informuje, że wysokość wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie na dzień 7 sierpnia 2020 r. wynosi: 100% limitu krajowego, o którym mowa w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz.Urz.UE L 352 z 24.12.2013, str.9, z późn.zm).

W związku z powyższym, wypłata środków Beneficjentom „Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie” będzie możliwa po ustaleniu nowego limitu.

Szczegółowe informacje znaleźć można pod podanym adresem:
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/limity-pomocy-de-minimis

Jednocześnie informuje się, że wnioski o dotację nadal można składać zgodnie z obowiązującymi dotychczas zasadami naboru wniosków. Dokumentacja konkursowa zamieszczona jest pod adresem:

https://bip.wfosigw.rzeszow.pl/index.php/nabory-wnioskow/854-ogloszenie-naboru-wnioskow-w-ramach-ogolnopolskiego-programu-regeneracji-srodowiskowej-gleb-poprzez-ich-wapnowanie

Podpisanie aneksu do umowy udostepnienia środków w ramach programu priorytetowego
"Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych. Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych"


17 sierpnia br. w siedzibie NFOŚiGW w Warszawie miało miejsce podpisanie aneksu do umowy programowej. Z ramienia Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie aneks podpisali Prezes Zarządu Pan Adam Skiba natomiast ze strony NFOŚiGW Prezes Zarządu Pan Dominik Bąk. Podpisany aneks do umowy udostępnienia środków zwiększa kwotę środków o kwotę 2 500 000,00 zł co stanowi łącznie 3 500 000,00 zł. ze strony Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na wsparcie w ramach „Małego Strażaka”.

Podpisanie aneksu

Dnia 12 sierpnia br. miał miejsce briefing prasowy poświęcony realizacji Części II Ogólnopolskiego Programu finansowania służb ratowniczych, w którym uczestniczyli Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart, podkarpacki komendant wojewódzki PSP nadbryg. Andrzej Babiec oraz wiceprezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Bogusław Kida.

„Mały Strażak” to potoczna nazwa Ogólnopolskiego Programu finansowania służb ratowniczych, który w Części II umożliwia dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

Wideo dzięki uprzejmości Wojewody Podkarpackiego.

W ramach ogłoszonego naboru w czerwcu br. zostało złożonych 583 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę wsparcia 7.900.000,00 zł. Dotychczas Zarząd WF w Rzeszowie przyznał dofinansowanie na zakup sprzętu i wyposażenia dla 293 Jednostek OSP dysponując na ten cel 3.970.000,00 zł. Pozostałe wnioski zostaną rozpatrzone w terminie odwrotnym. Pozytywnych decyzji można spodziewać się do końca przyszłego tygodnia.

 

23 czerwca w Rzeszowie odbyło się uroczyste wręczenie promes na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. W wydarzeniu, które miało miejsce w siedzibie Komendy Wojewódzkiej PSP udział wziął Pan Adam Skiba -Prezes Zarządu WFOŚiGW w Rzeszowie.

Promesy otrzymały 32 jednostki OSP z terenu województwa podkarpackiego. Łączna kwota dofinansowania zakupu 22 średnich i 10 lekkich samochodów ratowniczo-gaśniczych to prawie 20 mln złotych.

Montaż finansowy inwestycji złożony jest ze środków finansowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Zakupy zostały również wsparte dotacjami Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Pozostałe źródła finansowania w kwocie 5 mln zł to środki Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, samorządów terytorialnych oraz środki przekazywane przez zakłady ubezpieczeń.
W uroczystości uczestniczyli również : poseł na Sejm RP Zbigniew Chmielowiec, wojewoda podkarpacki Ewa Leniart, wicemarszałek województwa podkarpackiego Piotr Pilch, podkarpacki komendant wojewódzki PSP nadbryg. Andrzej Babiec wraz z zastępcą bryg. Andrzejem Marczenią, oraz przedstawiciele samorządów.

Wręczenie promes

Wręczenie promes

Wręczenie promes

Wręczenie promes

 

Informacja dot. obliczania nadwyżki dochodów budżetu gminy i powiatu pochodzących z opłat i kar środowiskowych za rok 2019, podlegającej przekazaniu na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w roku 2020


Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Klimatu z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie średniej krajowej dochodów gmin i powiatów w 2019 r. przypadających na jednego mieszkańca (Monitor Polski z 2020 poz. 408) średnia krajowa dochodów z roku poprzedniego przypadających na jednego mieszkańca, osiągnięta w 2019 r. z tytułu opłat i kar wyniosła:

  1. dla gmin – 9,92 zł
  2. dla powiatów – 2,36 zł.

Wypełniony Załącznik nr 1 do sprawozdania OŚ-4g/p (w wersji papierowej) wraz z pismem przewodnim należy przesłać w terminie do dnia 17 sierpnia 2020 r.

Obliczona w Załączniku nr 1 nadwyżka podlega przekazaniu w w/w terminie na rachunek WFOŚiGW w Rzeszowie w BGK nr:

63 1130 1105 0005 2084 8520 0001

Poniżej załączamy wzory załączników oraz obwieszczenie Ministra Klimatu w sprawie średniej krajowej dochodów gmin i powiatów w 2019 r. przypadających na jednego mieszkańca.

Załączniki:
Pobierz plik (obwieszczenie_mk_2020.pdf)obwieszczenie_mk_2020.pdf[1. Obwieszczenie Ministra Klimatu]174 kB
Pobierz plik (zalacznik_1_os-4g_gminy_2020.xls)zalacznik_1_os-4g_gminy_2020.xls[2. Załącznik nr 1 do sprawzdania OŚ-4g dla gmin]33 kB
Pobierz plik (zalacznik_1_os-4p_powiaty_2020.xlsx)zalacznik_1_os-4p_powiaty_2020.xlsx[3. Załącznik nr 1 do sprawozdania OŚ-4p dla powiatów]12 kB