W dniu 16.08.2018 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie nie pracuje.

Wszystkich beneficjentów i chcących zasięgnąć informacji
zapraszamy w dniu 24.08.2019 r.,
w którym Fundusz będzie pracował z zamian dzień wolny 16.08.2019 r.

 

 

WFOŚiGW w Rzeszowie informuje, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie prowadzi nabór ciągły wniosków w ramach programu "Adaptacja do zmian klimatu oraz ograniczenie skutków zagrożeń dla środowiska".

Zachęcamy do zainteresowania Programem z uwagi na fakt, że dofinansowaniem mogą być objęte niżej wymienione przedsięwzięcia:

  1. działania w zakresie adaptacji do zmian klimatu w miastach, w tym: „zielono-niebieska” infrastruktura, likwidacja powierzchni nieprzepuszczalnych, systemy zagospodarowania wód opadowych i kanalizacja deszczowa,

Informacja dot. obliczania nadwyżki dochodów budżetu gminy i powiatu pochodzących z opłat i kar środowiskowych za rok 2018,  podlegającej przekazaniu na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w roku 2019

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Środowiska z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie średniej krajowej dochodów gmin i powiatów w 2018 r. przypadających na jednego mieszkańca (Monitor Polski z 2019 poz. 593) średnia krajowa dochodów z roku poprzedniego przypadających na jednego mieszkańca, osiągnięta w 2018 r. z tytułu opłat i kar wyniosła:

  1. dla gmin - 11,00 zł
  2. dla powiatów - 3,53 zł.

Wypełniony Załącznik nr 1 do sprawozdania OŚ-4g/p (w wersji papierowej) wraz z pismem przewodnim należy przesłać w terminie do dnia 16 sierpnia 2019 r.

Obliczona w Załączniku nr 1 nadwyżka podlega przekazaniu w w/w terminie na rachunek WFOŚiGW w Rzeszowie w BGK nr:

63 1130 1105 0005 2084 8520 0001

Poniżej załączamy wzory załączników oraz obwieszczenie Minisra Środowiska w sprawie średniej krajowej dochodó gmin i powiatów w 2018 r. przypadających na jednego mieszkańca.


3 lipca rusza nabór nowego programu przygotowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Polska Geotermia Plus.

Jest to program krajowy, będzie realizowany w latach 2019-2025, przy czym zobowiązania (rozumiane jako podpisywanie umów) podejmowane będą do 2023 r., a wydatkowanie środków przewidziano do 2025 r.

Program, skierowany wyłącznie do przedsiębiorców, ma przyczynić się do rozwoju i zwiększenia wykorzystania zasobów geotermalnych w Polsce. Ogłoszony nabór ma charakter ciągły, co oznacza, że wpływające do NFOŚiGW wnioski oceniane będą na bieżąco.

Przedsięwzięcia, które mają szansę na dofinansowanie podzielono na obligatoryjne i fakultatywne. Wśród tych pierwszych są: budowa nowej, rozbudowa lub modernizacja istniejącej ciepłowni/ elektrociepłowni/ elektrowni geotermalnej, opartej na źródle geotermalnym, lub modernizacja lub rozbudowa istniejących źródeł wytwarzania energii o ciepłownię/ elektrociepłownię/ elektrownię geotermalną, opartej na źródle geotermalnym, lub wykonanie lub rekonstrukcja otworu geotermalnego z wyłączeniem pierwszego odwiertu badawczego. Fakultatywnie inwestycje, kwalifikujące się do wsparcia w ramach nowego programu NFOŚiGW to na przykład modernizacja sieci ciepłowniczych, poprawa efektywności energetycznej, instalacje OZE, wykonanie pierwszego odwiertu badawczego.

Szczegóły programu oraz naboru na stronie NFOŚiGW w Warszawie https://www.nfosigw.gov.pl/.

 

Wszelkie informacje dotyczące "Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie" są zamieszczone na stronach Ministerstwa Środowiska oraz NFOŚiGW pod poniższymi linkami:

https://www.gov.pl/web/srodowisko/informacja-nt-ogolnopolskiego-programu-regeneracji-srodowiskowej-gleb-poprzez-ich-wapnowanie

http://www.nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/aktualnosci/art,1425,informacja-nt-ogolnopolskiego-programu-regeneracji-srodowiskowej-gleb-poprzez-ich-wapnowanie.html

Zainteresowanych programem prosimy o zapoznanie się w/w treściami.