Więcej informacji tutaj:

http://www.nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/aktualnosci/art,1730,mpgk-w-krosnie-siegnie-po-energie-z-oze.html

260 tys. złotych łącznie ze środków NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Rzeszowie na zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Iskrzyni. Dofinansowanie to było możliwe dzięki Ogólnopolskiemu Programowi Finansowania Służb Ratowniczych, który to umożliwia wsparcie jednostek OSP z terenu woj. podkarpackiego na niespotykaną dotąd skale.

OSP Iskrzynia

W środę 20 stycznia br. powitano uroczyście wyczekiwany przez jednostkę OSP w Iskrzyni samochód, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności w związku z sytuacją pandemiczną.

Prezes WF Adam Skiba życzył druhom aby ten samochód służył im w wypełnianiu zadań i powinności, które sami na siebie nałożyli w ochronie mienia i zdrowia lub niesienia pomocy poszkodowanym w wypadkach.

OSP Iskrzynia

 

OSP Iskrzynia

 

OSP Iskrzynia

 

OSP Iskrzynia

 

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności (Dz.U.2020 poz.1645) istnieje obowiązek składania do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej w Rzeszowie pisemnego rocznego sprawozdania o marnowanej żywności przez sprzedawców żywności, w terminie do 31 marca roku kalendarzowego następującego po roku, którego dotyczy sprawozdanie.

Wzór sprawozdania o marnowanej żywności określa rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 5 grudnia 2020 r. (Dz. U. 2020 poz. 2246).

Zgodnie z art. 5 ust. 8 ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności, sprzedawca żywności w terminie do dnia 30 kwietnia roku kalendarzowego następującego po roku, którego opłata dotyczy wnosi należną opłatę na rachunek bankowy wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie województwa, w którym znajduje się siedziba sprzedawcy żywości.

Opłaty należy dokonać na rachunek Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w BGK nr: 52 1130 1105 0005 2084 8520 0005.

Wzór sprawozdania znajduje się poniżej jako załącznik do ogłoszenia.

 

Załączniki:
Pobierz plik (wzor_sprawozdania_zywnosc.docx)wzor_sprawozdania_zywnosc.docx[Wzór sprawozdania o marnowanej żywności]21 kB

Informujemy, że do 8 stycznia 2021 r. trwa ogłoszony przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej konkurs pilotażowy pn. „Budowa instalacji do produkcji paliwa z biomasy rolnej i leśnej w postaci pelletu”. Nabór ten jest elementem Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” współfinansowanego ze środków tzw. Funduszy norweskich i EOG (oficjalna nazwa: Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021). Konkurs ten daje szansę na uzyskanie wsparcia finansowego na stworzenie infrastruktury niezbędnej do uruchomienia lokalnej produkcji pelletu. O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się gminy oraz spółki komunalne.
Celem głównym pilotażu jest poprawa bezpieczeństwa energetycznego oraz zmniejszenie ubóstwa energetycznego w gminach, poprzez wykorzystanie lokalnej biomasy do produkcji paliwa, które nieodpłatnie trafi do ubogich energetycznie gospodarstw domowych. Konkurs skierowany jest przede wszystkim do gmin dotkniętych problemem ubóstwa energetycznego oraz niskiej emisji.

Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie informuje, że wysokość wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie na dzień 7 sierpnia 2020 r. wynosi: 100% limitu krajowego, o którym mowa w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz.Urz.UE L 352 z 24.12.2013, str.9, z późn.zm).

W związku z powyższym, wypłata środków Beneficjentom „Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie” będzie możliwa po ustaleniu nowego limitu.

Szczegółowe informacje znaleźć można pod podanym adresem:
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/limity-pomocy-de-minimis

Jednocześnie informuje się, że wnioski o dotację nadal można składać zgodnie z obowiązującymi dotychczas zasadami naboru wniosków. Dokumentacja konkursowa zamieszczona jest pod adresem:

https://bip.wfosigw.rzeszow.pl/index.php/nabory-wnioskow/854-ogloszenie-naboru-wnioskow-w-ramach-ogolnopolskiego-programu-regeneracji-srodowiskowej-gleb-poprzez-ich-wapnowanie