Minister Środowiska,

jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Infrastruktura i Środowisko ogłasza nabór w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach:

Priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM (konkurs nr 14/POIiŚ/1.1/10/2014) - Kwota środków z Funduszu Spójności przeznaczonych na dofinansowanie projektów w zakresie przygotowania dokumentacji dla inwestycji zakładanych do realziacji w perspektywie finansowej 2014-2020 wynosi 10 mln euro;

Priorytetu II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, działanie 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospdoarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych (konkurs nr 11/POIiŚ/2.1/10/2014) - Kwota środków z Funduszu Spójności przeznaczonych na dofinansowanie rekultywacji składowisk odpadów wynosi 5 mln euro;

Priorytetu II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, działanie 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych (konkurs nr 12/POIiŚ/2.1/10/2014) - Kwota środków z Funduszu Spójności przeznaczonych na dofinansowanie inwestycji z zakresu zagospodarowania odpadów wynosi 5 mln euro.

Podane kwoty dofinansowania z Funduszu Spójności mogą ulec zwiększeniu w trakcie trwania konkursu.

Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu.

Dofinansowaniu podlegają wszystkie rodzaju projektów wskazane w regulaminach konkursów.


Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać sie o dofinansowanie.

Uprawnionymi do składania wniosków są podmioty wskazane jako beneficjenci w regulaminach konkursów.


Wnioski należy składać w terminie od 31 października 2014r. do 24 listopada 2014r.

  • do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w przypadku projektów o wartości powyżej 25 mln euro*,
  • do właściwego dla danego województwa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w przypadku projektów o wartości poniżej 25 mln euro*.

*według kursu euro określonego zgodnie z regulaminem konkursu.


Wnioski należy składać w sekretariacie  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

ul. Zygmuntowska 9, 35-025 Rzeszów, tel./fax. 17 852-23-44

Ostateczny termin składania wniosków o dofinansowanie upływa 24 listopada 2014r. o godz. 15.00

Wnioski, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane

Szczegółowe informacje dotyczące naboru wniosków, w tym regulaminy konkursów, dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska: www.mos.gov.pl/pois


Ogłoszenia o naborach wniosków:

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie do działania 2.1 POIiŚ - XI runda konkursowa - pobierz

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie do działania 2.1 POIiŚ - XII runda konkursowa - pobierz

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie do działania 1.1 POIiŚ - XIV runda konkursowa - pobierz