Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

W sektorze środowiska do wsparcia z Funduszu Spójności w latach 2007-2013 kwalifikują się działania ujęte w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko (dokument zaakceptowany przez Komisję Europejską decyzją z 7 grudnia 2007 r.), zaktualizowany decyzją Komisji Europejskiej z dn. 3 sierpnia 2011r. (wersja 2.0), decyzją Komisji Europejskiej z dn. 21.12.2011r. (wersja 3.0) oraz decyzją Komisji Europejskiej z dn. 27.01.2014r. (wersja 4.0)

Głównym celem Programu jest podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności.

WSPÓŁFINANSOWANIE

Na realizację Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 zostanie przeznaczonych ponad 37 mld euro. Ze środków Unii Europejskiej będzie pochodziło 27,9 mld euro w tym ze środków Funduszu Spójności – 22,2 mld euro, z których na sektor ochrony środowiska (osie priorytetowe od I do V) zostanie przeznaczone ponad 4,8 mld euro.

Pomoc z Funduszu Spójności uzależniona będzie od osi priorytetowej, w ramach której projekt zostanie dofinansowany. Maksymalnie może wynosić 85% kosztów kwalifikowanych. W przypadku projektów generujących dochody poziom dofinansowania będzie jednak niższy.

Środki na pokrycie pozostałej części kosztów inwestycji muszą zostać zapewnione przez odbiorcę pomocy (beneficjenta).

Źródłem środków własnych mogą być:

• budżety samorządów,

• środki własne przedsiębiorstw komunalnych,

• pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i/lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej,

• budżet państwa,

• międzynarodowe instytucje finansowe (EBI, EBOR).

INSTYTUCJE WDRAŻAJĄCE I ZARZĄDZAJĄCE

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju - instytucja zarządzająca, odpowiedzialna za ogólne zarządzanie i koordynację działań związanych z wykorzystaniem Funduszu Spójności;

Ministerstwo Finansów - instytucja płatnicza;

Ministerstwo Środowiska - instytucja pośrednicząca w zarządzaniu Funduszem Spójności;

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - instytucja wdrażająca Fundusz Spójności

Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - instytucje wdrażające Fundusz Spójności