Wprowadzenie

  Zadania i zakres działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie (zwanego dalej Funduszem) określa przede wszystkim ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z póź. zm.) oraz statut Funduszu nadany przez Zarządu Województwa Podkarpackiego (uchwała z dnia 8 marca 2002r. Nr 297/3221/02).

  Podstawowa działalność Funduszu tj. finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarce wodnej prowadzona była w oparciu o uchwalone przez Radę Nadzorczą Funduszu: kryteria wyboru przedsięwzięć finansowanych ze środków WFOŚiGW w Rzeszowie, zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz udzielania dotacji przez WFOŚiGW w Rzeszowie, listę przedsięwzięć priorytetowych na 2002r., plan działalności WFOŚiGW w Rzeszowie na 2002r., plan finansowy WFOŚiGW w Rzeszowie na 2002r.

  Działalność organów statutowych

  Rada Nadzorcza w okresie sprawozdawczym, pracowała w 9 osobowym składzie pod przewodnictwem Pani Małgorzaty Wajdy. Odbyła 11 posiedzeń, na których podjęła 228 uchwał, przy czym większość z nich dotyczyła przyznania pomocy finansowej na realizację zadań z ochrony środowiska. Ogółem Rada rozpatrzyła 133 wnioski o udzielanie pomocy finansowej, przyznając 84 pożyczki oraz 47 dotacje. Podjęła również 50 uchwał o umorzeniu części pożyczek, a także 11 uchwał o odmowie umorzenia z uwagi na nie spełnianie przez wnioskodawców wymaganych warunków określonych w zasadach udzielania i umarzania pożyczek.

  Ponadto Rada Nadzorcza przyjęła sprawozdanie z działalności i zweryfikowane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe WFOŚiGW w Rzeszowie za 2001r. Zatwierdzone wcześniej plany: finansowy i działalności Funduszu na rok 2002, w oparciu o okresowe analizy wykonania oraz zgłaszane zapotrzebowanie na środki finansowe, były dwukrotnie aktualizowane. Rada Nadzorcza dokonywała także okresowej analizy działalności decyzyjnej Zarządu w zakresie udzielanej pomocy oraz weryfikacji kryteriów i zasad przyznawania pomocy.

  Zgodnie z delegacją ustawową, Rada Nadzorcza podjęła decyzje dotyczące 2003r. tj.: uchwaliła plan działalności oraz plan finansowy Funduszu na rok 2003 (odpowiednio: uchwała Nr 194/2002 i uchwała Nr 193/2002 z dnia 25.11.2002r.), zatwierdziła listę przedsięwzięć priorytetowych WFOŚiGW w Rzeszowie na 2003 rok, przygotowaną w oparciu o zgłoszenia jednostek samorządowych, podmiotów gospodarczych i innych podmiotów prawnych z terenu województwa podkarpackiego (uchwała Nr 74/2002z dnia 20.06.2002r.). Przyjęła także kryteria wyboru przedsięwzięć do dofinansowania i zasady udzielania pomocy finansowej na rok 2003.

  Zarząd - w roku 2002 Zarząd Funduszu - działający w składzie Prezes Zarządu Lesław Budzisz, Zastępcy Prezesa: Andrzej Wojdyła i Stanisław Żwiruk - odbył 47 posiedzeń, na których podjął 166 uchwał. W 2002r. Zarząd rozpatrzył ogółem 409 wniosków o udzielenie pomocy. Do dofinansowania wybrał 386 wniosków, w tym 96 o pożyczkę i 290 o dotację. W 23 przypadkach Zarząd odmówił dofinansowania, głównie z powodu nie spełniania kryteriów wyboru zadań do dofinansowania przyjętych przez Fundusz. Ponadto rozpatrzono i przekazano do decyzji Rady Nadzorczej 61 wniosków w sprawie umorzenia rat pożyczek. Zgodnie ze swoimi kompetencjami Zarząd zatwierdził 255 wniosków, których jednostkowa wartość nie przekraczała kwoty 50.000 zł. W roku 2002 Zarząd zawarł 368 umów (przy czym 36 umów dot. wniosków rozpatrzonych w 2001r.),w tym 83 pożyczkowe i 285 dotacyjnych. Część umów została aneksowana, stąd też ogólna kwota zawartych umów wyniosła 49.039.258,21 zł.

  Zgodnie z wymogiem ustawowym Zarząd przekazał do publikacji informację o działalności Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w 2001r. (Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego Nr 34 poz. 696).

  Rada Nadzorcza i Zarząd Funduszu wypełniały swoje funkcje przy pomocy Biura Funduszu, sprawującego techniczno-organizacyjną obsługę organów Funduszu. W jego strukturze oprócz siedziby w Rzeszowie, funkcjonowały trzy Przedstawicielstwa Zamiejscowe: w Krośnie, Przemyślu i Tarnobrzegu. Organizacja Biura na przestrzeni roku uległa zmianie, która była wynikiem m.in. zmiany statutu Wojewódzkiego Funduszu oraz wymogu utworzenia stanowiska audytu wewnętrznego wynikającego z ustawy o finansach publicznych.

  Realizacja planu finansowego

  Realizacja przychodów - przychody statutowe Funduszu w roku 2002 zaplanowane na kwotę 17.500.000 zł - wyniosły 18.476.834 zł, co stanowiło 105,58% planu. Minimalnie wyższe, niż zaplanowano (o kwotę 203.968 zł przy planowanych 29.087.000 zł) były wpływy z tytułu spłat udzielanych pożyczek. Spłaty wszystkich pożyczek udzielonych przez Fundusz realizowane były terminowo. Wyższe od planowanych (o kwotę 228.460 zł przy planowanych 6.670.000 zł) były pozostałe przychody, tj. przychody z prowadzonej przez Fundusz działalności (oprocentowania pożyczek i operacji finansowych).

  Łączne przychody Funduszu w 2002 r. szczegółowo obrazuje poniższa tabela:

  (w zł)

  Lp. Wyszczególnienie Wykonanie rok 2001 Plan na
  rok 2002
  Wykonanie
  rok 2002
  Dynamika
  (w %)
  5:3
  1 2 3 4 5 6
  I Stan środków pieniężnych na początek roku 1 201 217 8 338 431 8 338 431 694,17
  II Przychody statutowe WFOŚiGW 14 221 842 17 500 000 18 476 834 129,92
  1. Wpłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska i kary 14 220 513 17 500 000 18 204 431 128,01
  2. Inne przychody 1 329 0 272 403 20 496,8
  III Wpłaty z tytułu zwrotu pożyczek 26 156 655 29 087 000 29 290 968 111,98
  IV Wykup obligacji, zbycie akcji i udziałów 707 000 0 0  
  V Przychody pozostałe 10 978 916 6 670 000 6 898 460 62,83
  1. Zyski z posiadania akcji i udziałów 0 0 0  
  2. Odsetki od lokat, bonów i operacji finansowych 1 921 120 1 450 000 1 889 866 98,37
  3. Odsetki od pożyczek 9 040 651 5 200 000 4 965 716 54,92
  5. Inne przychody 17 145 20 000 42 878 250,09
  VI Przychody razem (II+III+IV+V) 52 064 413 53 257 000 54 666 262 105,00
  VII Ogółem (I+VI) 53 265 630 61 595 431 63 004 693 118,28

  Realizacja rozchodów - zasadnicze wydatki Funduszu związane były z wykonywaniem zadań statutowych, tj. udzielaniem pomocy finansowej na realizację zadań z dziedziny ochrony środowiska. W 2002 roku wyniosła ona 46.739.673 zł i była realizowana w formie pożyczek - 33.977.533 zł, dotacji - 10.718.770 zł i umorzeń pożyczek - 2.043.370 zł. Średni wskaźnik oprocentowania udzielonych pożyczek wyniósł 3,63% w tym dla samorządów 3,24% i dla podmiotów 4,07% (wg stopyredyskonta weksli na koniec roku).

  Fundusz wspierał zadania przede wszystkim w zakresie ochrony wód i gospodarki wodnej, powierzchni ziemi, atmosfery, przyrody i edukacji ekologicznej. Wydatki w tych dziedzinach obrazuje poniższa tabela.

  Lp. Wyszczególnienie Wartość zawartych umów Przekazane środki
  rok 2001
  Przekazane środki
  rok 2002 (w tys. zł)
  rok 2001 rok 2002 dotacje pożyczki dotacje pożyczki
  1. Ochrona wód 13 577,4 14 996,8 988,2 13 346,7 680,3 16 669,9
  2. Ochrona powierzchni ziemi 7 643,3 1 959,7 1 676,4 5 016,0 1 871,1 1 058,6
  3. Ochrona atmosfery 8 428,2 19 580,9 4 094,4 6 109,0 1 939,2 11 801,8
  4. Ochrona przyrody 1 479,6 1 617,2 1 316,5 0 1 703,6 0
  5. Edukacja ekologiczna 806,5 909,0 758,1 0 984,0 0
  6. Gospodarka wodna 6 482,4 7 932,5 3 132,4 3 439,5 2 174,2 4 447,2
  7. Nadzwyczajne zagrożenia 800,0 500,0 800,0 0 0 0
  8. Inne 1 495,8 1 526,6 1 289,6 0 1 366,3 0
    Razem 40 713,2 49 022,7 14 055,6 27 911,2 10 718,7 33 977,5

  Wydatki związane z funkcjonowaniem Biura Funduszu i jego organów w okresie sprawozdawczym wyniosły 3.025.203 zł i były o 272.297 zł (6,47%) niższe od planowanych. Zestawienie rozchodów w odniesieniu do planu przedstawia poniższa tabela:

  (w tys. zł)

  Lp. Wyszczególnienie Wykonanie Plan Wykonanie Dynamika
  5:3
  2001 r. 2002 r. 2002 r. (w %)
  1 2 3 4 5 6
  I Pomoc finansowa WFOŚiGW 43 479,8 60 438 46 739,6 107,49
  I.1. Ochrona wód 14 334,9 20 600 17 350,2 121,03
  I.2. Gospodarka wodna 6 571,9 7 300 6 621,4 100,75
  I.3. Ochrona ziemi 6 692,5 5 400 2 929,7 43,77
  I.4. Ochrona atmosfery 10 223,5 18 500 13 741,0 134,40
  I.5. Ochrona przyrody i zalesianie 1 296,5 2 850 1 703,6 131,39
  I.6. Edukacja ekologiczna 758,0 1 150 984,0 129,81
  I.7. Nadzwyczajne zagrożenia 800 500 0  
  I.8. Pozostałe 1 289,5 1 820 1 366,3 105,95
  I.9. Dopłaty do kredytów 0 0 0  
  I.10 Umorzenie rat pożyczek 1 513,0 2 318 2 043,4 135,05
  II Wydatki na utrzymanie WFOŚiGW 2 987,8 3 298 3 025,2 101,25
  II.1. Wydatki bieżące 2 854,6 3 178 2 956,9 103,58
  II.2. Inwestycje 133,2 120 68,3 51,28
    Rozchody razem ( I + II ) 46 467,6 63 736 49 764,8 107,10

  Efekty rzeczowo-ekologiczne działalności Funduszu

  Ogółem w 2002r. do Funduszu wpłynęło 415 wniosków o dofinansowanie zadań. Zarząd rozpatrzył 409 wniosków wybierając ostatecznie do dofinansowania 383 wnioski, a po uwzględnieniu złożonych rezygnacji z przyznanej pomocy - 376 wniosków. Pomoc ta została skierowana na realizację 357 zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

  Największą ilość środków tj. 33.593.400,00 zł przyznano na zadania ochrony wód, które są zadaniami priorytetowymi w województwie podkarpackim, określonymi w "Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2000-2006". Jednakże szereg jednostek samorządowych, które uzyskały decyzje o dofinansowaniu, w oczekiwaniu na środki pomocowe UE, nie sfinalizowało ich poprzez spisanie umów z Funduszem (dot. to ponad 50% przyznanego dofinansowania). Średni udział Funduszu w realizacji zadań ochrony wód, na podstawie zawartych umów kształtował się na poziomie ok. 44%.

  W zakresie gospodarki wodnej dofinansowywane były przede wszystkim zadania dotyczące usuwania i zapobiegania skutkom powodzi. Ponadto Fundusz kontynuował pomoc na zadania służące zaopatrzeniu w wodę, tj. stacje uzdatniania wody, sieci wodociągowe.

  Jak co roku najwięcej złożonych wniosków, bo aż 103, dotyczyło dofinansowania zadań z zakresu ochrony powietrza. Zadania te, polegające głównie na modernizacji kotłowni z równoczesną zamianą czynnika grzewczego z węgla na gaz, dofinansowywane były w formie pożyczek lub dotacji, przy czym wysokość dotacji ustalana była w oparciu o przyjęty program dotacyjny. Niektórzy wnioskodawcy skorzystali z pomocy łączonej tzn. w formie pożyczki i dotacji ( 16 zadań).

  W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 8 czerwca 2001r. o przeznaczaniu gruntów rolnych do zalesienia, na Funduszu spoczywał obowiązek uzgodnienia limitu zalesień oraz pokrycia kosztów sadzonek i kosztów sporządzenia planów zalesień. Niezależnie od tego obowiązku Fundusz dofinansowywał również zalesienia gruntów porolnych realizowane na podstawie ustawy o lasach.

  Znaczne środki Fundusz przeznaczył na zadania z zakresu ochrony środowiska realizowane przez podmioty gospodarcze. Pomoc ta udzielana była przy zastosowaniu ustawy o warunkach dopuszczalności i nadzorowania pomocy publicznej dla przedsiębiorców. Najwięcej zadań przedsiębiorcy realizowali w dziedzinie ochrony powietrza, a polegały one przeważnie na modernizacji: kotłowni, technologii produkcji czy systemu oczyszczania spalin. Wysokość przyznanej przedsiębiorcom pomocy w 2002r. wyniosła 8,9 mln zł.

  W roku 2002 Fundusz zawarł 368 umów o realizacji pomocy. Uwzględniając będące w trakcie realizacji umowy zawarte przez Fundusz przed 1 stycznia 2002r. w obsłudze Funduszu znajdowało się 728 umów. Na podstawie zawartych w 2002r. i latach ubiegłych umów pożyczek i dotacji Fundusz przeznaczył na realizację zadań ochrony środowiska i gospodarki wodnej 44.696,2 tys. zł. Realizacja zadań wg poszczególnych dziedzin przedstawia się następująco:

  1. Ochrona wód - Fundusz wspomagał finansowo budowę, rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków oraz budowę kanalizacji sanitarnych. W dziedzinie tej złożono 58 wniosków, z czego pozytywnie rozpatrzono 52, przyznając 44 pożyczki i 8 dotacji. Zawartych zostało 41 umów (33 pożyczkowe, 8 dotacyjnych) na ogólną kwotę 14.996,8 tys. zł. Wypłacono łącznie 17.350,2 tys. zł (pożyczki - 16.669,9 tys. zł i dotacje - 680,3 tys. zł), z czego część dotyczyła umów zawartych w 2001 r.. Łączna wartość zrealizowanej w tej dziedzinie pomocy przekracza 38,8% ogółu udzielonego przez Funduszu w 2002r. dofinansowania.

  Efektem rzeczowym realizowanych w 2002 roku inwestycji jest wybudowanie i oddanie na terenie woj. podkarpackiego 202,5 km sieci kanalizacyjnej oraz 8 oczyszczalni ścieków o łącznej przepustowości ponad 1.230 m3/d. Ponadto z zadań będących w trakcie realizacji oczekuje się uzyskania kolejnych 207 km kanalizacji oraz oczyszczalni o łącznej przepustowości 2.228 m3/dobę. Budowę, rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków realizowano w 15 obiektach, kończąc zadania i uzyskując efekty ekologiczne w 8 miejscowościach, zaś kanalizacji w 58 miejscowościach, uzyskując efekty ekologiczne w 32 zadaniach. Ścieki odprowadzone zostały zarówno do nowych, jak i już istniejących oczyszczalni - powodując efektywniejsze ich wykorzystanie.

  2. Gospodarka wodna - rozpatrzono ogółem 24 wnioski, z czego pozytywną decyzję uzyskały 22 wnioski. Zawartych zostało 16 umów na ogólną kwotę 7.932,5 tys. zł - 7 pożyczkowych i 9 dotacyjnych. Z tytułu zawartych w 2002 r. umów wypłacono 6.621,4 tys. zł; na pożyczki przypadło 4.447,2 tys. zł, na dotacje - 2.174,2 tys. zł. Łączna wartość zrealizowanej pomocy przekroczyła 14,8 % ogółu udzielonego przez Funduszu w 2002 r. dofinansowania.

  Realizowane zadania dotyczyły przede wszystkim poprawy zaopatrzenia w wodę, a także - jak i w poprzednich latach - usuwania szkód powodziowych w korytach rzek i naprawy urządzeń ochrony przeciwpowodziowej (wałów i śluz). Na zadania z zakresu poprawy zaopatrzenia w wodę udzielane były wyłącznie pożyczki, zadania polegające na naprawie i usuwaniu szkód dofinansowywane były dotacjami. W okresie sprawozdawczym zrealizowano 19 zadań z zakresu poprawy zaopatrzenia w wodę, 8 kolejnych było w trakcie realizacji. Modernizacji poddany został zbiornik retencyjny "Czyste", zaś Gmina Świlcza realizowała budowę zbiorników retencyjnych Trzciana-Dyndy.

  3. Ochrona powierzchni ziemi - pomoc Funduszu udzielana była na budowę i rozbudowę składowisk, rekultywację starych składowisk odpadów, oraz na programy selektywnej zbiórki odpadów i modernizację sprzętu do ochrony roślin. W okresie sprawozdawczym zawarto 10 umów na łączną kwotę 1.959,7 tys. zł (3 pożyczkowe i 7 dotacyjnych). Ogółem na ochronę powierzchni ziemi wydatkowano 2.929,7 tys. zł, co stanowi 6,6% wszystkich wydatkowanych środków. Na dotacje wydatkowano kwotę 1.871,1 tys. zł, zaś na pożyczki 1.058,6 tys. zł.

  W wyniku realizacji tych przedsięwzięć uzyskano w 2002 r. ponad 73.000 m3 nowej pojemności składowisk o łącznej powierzchni 36 ha. Zakończona została też budowa instalacji do produkcji żywic poliestrowych, z wykorzystaniem odpadów z butelek PET w Zakładach Tworzyw Sztucznych ERG S.A. w Pustkowie. Z udziałem środków WFOŚiGW w Rzeszowie poddano rekultywacji starą część składowiska odpadów komunalnych w Strzyżowie o pow. 9,5 ha. Kontynuowany był przez WFOŚiGW w Rzeszowie pilotażowy program modernizacji sprzętu do stosowania środków ochrony roślin. W 2002 roku zmodernizowane zostały w ramach tego programu 152 opryskiwacze.

  4. Ochrona atmosfery - większość realizowanych zadań dotyczyła likwidacji niskiej emisji poprzez modernizację kotłowni połączoną z zamianą czynnika grzewczego z węgla na gaz lub olej opałowy. W 2002 r. rozpatrzono 108 wniosków, z czego pozytywne ostateczne decyzje podjęte zostały w 102 przypadkach. Zawartych zostało 95 umów na łączną kwotę 19.580,9 tys. zł (30 pożyczkowych, 65 dotacyjnych). Ogółem, w 2002 roku w tej dziedzinie wypłacono 13.741,0 tys. zł (pożyczki - 11.801,8 tys. zł, dotacje - 1.939,2 tys. zł). Łączna kwota dofinansowania stanowi 39,9 % całości udzielonej pomocy finansowej.

  Środki Funduszu przyczyniły się do modernizacji 98 kotłowni węglowych na opalane gazem i olejem opałowym. W ramach uciepłownienia, w 2 miejscowościach kontynuowano realizację sieci cieplnych pozwalających na likwidację tradycyjnych kotłowni. W Zespole Elektrowni Szczytowo-Pompowych w Solinie realizowana jest przy wykorzystaniu min. pożyczki Funduszu modernizacja bloków energetycznych. Realizacja tych wszystkich zadań pozwoliła na ograniczenie emisji do atmosfery pyłu o 301,76 Mg/rok, CO o 551,93 Mg/rok, CO2 o 18.907,76 Mg/rok, SO2 o 245,01 Mg/rok i NOx o 22,81 Mg/rok. Łączna moc zmodernizowanych źródeł energii wyniosła ponad 36.500 kW.

  5. Ochrona przyrody - z pomocą środków Funduszu realizowano zadania obejmujące zalesianie gruntów porolnych, prace pielęgnacyjne zabytkowych drzewostanów, zarybienie akwenów otwartych, a także dofinansowywano opracowywanie planów ochrony parków krajobrazowych. Złożonych zostało 87 wniosków, z czego pozytywnie rozpatrzono 82 wnioski. W ciągu 2002 r. zawarto 77 umów dotacji na ogólną kwotę 1.617,2 tys. zł. Z zawartych umów wypłacono (łącznie z wypłatami z umów z lat poprzednich) kwotę 1.703,6 tys. zł. Udzielone dofinansowanie stanowi 3,3% całości udzielonej pomocy finansowej.

  W wyniku realizacji przedsięwzięć w tej dziedzinie osiągnięto m. in. następujące efekty ekologiczne: zalesiono 459,43 ha gruntów porolnych, wykonano prace pielęgnacyjne zabytkowych drzewostanów w 16 parkach, oraz zarybiono - poprzez Okręgowe Związki Wędkarskie - wody otwarte woj. podkarpackiego. Poddano też specjalistycznej karosacji dla celów poprawy ochrony przeciwpożarowej lasów - zgodnie z realizowanym w 2002r. programem - 14 samochodów ochotniczej straży pożarnej.

  6. Edukacja ekologiczna - podobnie jak w latach poprzednich Fundusz wspierał finansowo pojawiające się w tym zakresie inicjatywy. Pomoc udzielana była w oparciu o opracowany program, uwzględniający m.in. ranking punktowy poszczególnych wniosków oraz sesyjność przyznawania pomocy finansowej. W tej dziedzinie złożono 80 wniosków, z czego pozytywnie rozpatrzono 71. Zawarto 64 umowy dotacyjne na łączną kwotę 909,0 tys. zł. Ogółem wypłacono (wraz z wypłatami z umów zawartych przed 2002 r.) kwotę 984,0 tys. zł.

  Pomoc w tej dziedzinie stanowiła 1,9% całości udzielonej pomocy.

  Główne kierunki dofinansowania w 2002 r. to m.in. organizowanie konkursów i olimpiad, wydawanie publikacji o charakterze ekologicznym, organizowanie seminariów i konferencji, wykonanie ścieżek edukacyjno-przyrodniczych oraz zakup czasopism i publikacji o charakterze ekologicznym.

  7. Monitoring - środki Funduszu przyznane w formie dotacji przeznaczone zostały na wykonanie pomiarów i badań stanu środowiska w sieci regionalnej woj. podkarpackiego w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska oraz na rozwój bazy i zakup aparatury pomiarowej do badań wskaźników zanieczyszczeń w środowisku. Zadanie to zrealizowano poprzez zawarcie 2 umów dotacyjnych z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska oraz Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną, na łączną kwotę 653,0 tys. zł.

  8. Nadzwyczajne zagrożenia - wsparcie finansowe Funduszu w formie dotacji zostało przeznaczone na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych przystosowanych do ograniczania stref skażeń. Zawarto 1 umowę na kwotę 500 tys. złotych, efektem której będzie doposażenie w 2003 r. Państwowej Straży Pożarnej w 2 samochody ratownicze.

  9. Pozostałe zadania - w 2002 roku zawarte zostały 23 umowy dotacyjne na kwotę 137,4 tys. zł z przeznaczeniem na dofinansowanie profilaktyki zdrowotnej dzieci i młodzieży z obszarów szczególnej ochrony środowiska, na których występują przekroczenia norm zanieczyszczeń środowiska. Ponadto dofinansowany został "Program ochrony środowiska wraz z Planem gospodarki odpadami dla województwa podkarpackiego" (dotacja w kwocie 450,0 tys. zł), oraz utworzenie Wojewódzkiego Banku Zanieczyszczeń Środowiska (dotacja w kwocie 221,9 tys. zł). Łączna wartość zawartych w tej dziedzinie w 2002 r. umów wyniosła 713,3 tys. zł i stanowiła 1,5% całości zawartych umów.

  Działalność kontrolna

  W okresie sprawozdawczym przeprowadzono ogółem 448 kontroli. Zadania kontrolne realizowane były na trzech etapach: złożenia wniosku (wstępne), realizacji zadania (bieżące) oraz po zakończeniu zadania (końcowe). Kontrole wstępne, których wykonano 182, miały na celu m.in. badanie prawidłowości przedkładanych dokumentów, w szczególności powodujących powstawanie zobowiązań. Kontrole bieżące polegały na monitorowaniu przebiegu realizacji zadań, jak i dyscyplinowaniu inwestorów do realizacji ich zgodnie z ustalonym harmonogramem finansowo-rzeczowym. Kontroli bieżących w roku 2002 przeprowadzono ogółem 158. Natomiast kontroli końcowych, których celem było dokonanie oceny zrealizowania harmonogramu finansowo-rzeczowego oraz osiągnięcia zamierzonego efektu rzeczowego i ekologicznego przeprowadzono 108. Oprócz kontroli prowadzonych w terenie, na bieżąco analizowano dokumenty rozliczeniowe kolejnych rat dotacji i pożyczek oraz rozliczeń końcowych inwestycji. W przypadkach stwierdzonych nieprawidłowości zobowiązywano inwestorów do likwidowania wszelkich niedociągnięć oraz przedkładania stosownych dokumentów i wyjaśnień. Działalność kontrolna przyczyniła się do większego zdyscyplinowania inwestorów oraz doskonalenia procesu inwestycyjnego we wszystkich jego fazach realizacji, a zwłaszcza w przygotowaniu inwestycji i jej rozliczeniu oraz racjonalnemu wykorzystaniu środków.

  Zakończenie

  W 2002r. wszyscy starający się o pomoc z Funduszu, których wnioski spełniały kryteria wyboru i zasady udzielania pomocy - taką pomoc uzyskali. Uruchomienie z w 2002r. programu SAPARD spowodowało, że mimo przyznanej pomocy niektórzy inwestorzy nie przystąpili do realizacji zadań. W oczekiwaniu na środki pomocowe, a stąd i wymóg stosowania określonych procedur przetargowych inwestorzy prolongowali terminy zawarcia umów z 2002r na rok 2003. W związku z tym na koniec roku pozostały środki finansowe w wysokości znacznie odbiegającej od wielkości prognozowanej, a równocześnie powstały zobowiązania wynikające z już podjętych decyzji. Beneficjentem większości przyznanej pomocy był samorząd terytorialny. W okresie sprawozdawczym z pomocy Funduszu skorzystało 80 gmin oraz 20 powiatów. Samorządy te korzystały z dotacji, pożyczek, dotacji łączonych z pożyczkami i częściowego umorzenia pożyczek. Łączna wartość udzielonej pomocy dla gmin wyniosła ponad 26,7 mln zł, a dla powiatów ok. 2,0 mln zł. Natomiast pomoc przeznaczona na zadania z zakresu ochrony środowiska realizowane przez podmioty gospodarcze wyniosła 8,9 mln zł.