Lista przedsięwzięć priorytetowychWojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na 2004 r. została sporządzona w oparciu o kierunki wyznaczone w przyjętej przez Samorząd Województwa Strategii rozwoju województwa podkarpackiego, z uwzględnieniem najważniejszych przedsięwzięć zawartych w projektach Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego. Wzięto pod uwagę również potrzeby zgłoszone przez jednostki samorządu terytorialnego i inne podmioty w zakresie realizacji zadań ochrony środowiska rozpoczętych, jak i planowanych do rozpoczęcia w roku 2004. Jako kryterium dodatkowe przyjęto udział w finansowaniu środków pochodzących z pomocowych programów przedakcesyjnych i strukturalnych.

W oparciu o powyższe Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie ustalił jako priorytetowe dla województwa podkarpackiego w 2004 roku następujące działania:

1.       W dziedzinie ochrony wód:

1.1.   Porządkowanie gospodarki ściekowej poprzez budowę, rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnych na terenach zlewni powyżej ujęć wód powierzchniowych dla miast: Sanok, Przemyśl, Jarosław, Krosno, Rzeszów, Jasło, Dębica, Mielec.

1.2.   Realizacja sieci kanalizacyjnych wraz z oczyszczalniami ścieków w aglomeracjach o równoważnej liczbie mieszkańców powyżej 2000 i na obszarach chronionych.

1.3.   Przeciwdziałanie eutrofizacji wód w zbiornikach zaporowych Solina i Besko poprzez budowę, rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnych w zlewniach tych zbiorników.

2.       W dziedzinie­ gospodarki wodnej:

2.1.   Budowa zbiornika wodnego na rzece Wisłoce w Kątach - Myscowej.

2.2.   Realizacja zadań mających na celu ochronę przeciwpowodziową.

2.3.   Zwiększenie zasobów dyspozycyjnych wód, poprzez realizację zbiorników małej retencji.

2.4.   Poprawa jakości wody pitnej poprzez realizację przedsięwzięć współfinansowanych z europejskich funduszy pomocowych.

2.5.   Poprawa zaopatrzenia w wodę terenów wiejskich.

2.6.   Ochrona zasobów wód podziemnych.

3.       W dziedzinie­ ochrony ziemi:

3.1.   Realizacja kompleksowych przedsięwzięć służących unieszkodliwianiu i wykorzystaniu odpadów komunalnych, w tym w szczególności dla Krosna, Przemyśla, Rzeszowa i  Tarnobrzega.

3.2.   Realizacja zadań związanych z zagospodarowaniem osadów z oczyszczalni ścieków.

3.3.   Budowa instalacji do segregacji odpadów przy istniejących składowiskach odpadów komunalnych.

3.4.   Realizacja ujętych w planach gospodarki odpadami zadań, polegających na unieszkodliwianiu odpadów niebezpiecznych.

3.5.   Rekultywacja terenów zdegradowanych.

4.       W dziedzinie ochrony atmosfery:

4.1.   Likwidacja tzw. "niskich" źródeł emisji na terenach miast.

4.2.   Realizacja przedsięwzięć dotyczących odnawialnych źródła energii.

4.3.   Realizacja zadań mających na celu poprawę stanu czystości powietrza w miejscowościach uzdrowiskowych woj. podkarpackiego.

5.       W dziedzinie­ edukacji ekologiczna:

5.1.   Rozwój bazy edukacyjnej parków narodowych i placówek o szczególnym znaczeniu dla edukacji przyrodniczej.

5.2.   Realizacja programów edukacyjnych o zasięgu regionalnym.

6.       W dziedzinie ochrona przyrody:

6.1.   Ochrona ekosystemów leśnych, nieleśnych i dzikich zwierząt w parkach narodowych.

6.2.   Dokumentowanie zasobów przyrodniczych województwa podkarpackiego, opracowywanie planów ochrony oraz czynna ochrona obiektów przyrodniczych.

6.3.   Czynna ochrona gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk, które są chronione lub zagrożone wyginięciem, w tym przedsięwzięć związanych z wdrażaniem programu NATURA 2000.

7.       W dziedzinie - pozostałe zadania:

7.1.   Rekultywacja terenów pogórniczych tarnobrzeskiego zagłębia siarkowego oraz likwidowanej Kopalni Siarki w Baszni.

7.2.   Opracowanie analizy geologicznej i ocena zasobów wód geotermalnych, mineralnych i gazu pozasystemowego w województwie podkarpackim z wytypowaniem stref złożo- wych optymalnych dla rozwoju rekreacji, turystyki i balneologii.

 

Szczegółowy wykaz zadań jest integralną częścią listy przedsięwzięć priorytetowych i wyznacza ranking zadań w ramach poszczególnych dziedzin.