Lista przedsięwzięć priorytetowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na 2003 r. została sporządzona w oparciu o kierunki wyznaczone przez II Politykę Ekologiczną Państwa, przyjętą przez samorząd województwa strategię rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2000 - 2006, z uwzględnieniem stanu poszczególnych elementów środowiska w województwie. Wzięto pod uwagę również potrzeby zgłoszone przez jednostki samorządu terytorialnego i inne podmioty w zakresie realizacji zadań ochrony środowiska rozpoczętych jak i planowanych do rozpoczęcia w roku 2003. W oparciu o powyższe Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie ustalił następujące priorytety na 2003 rok.

1.       W dziedzinie ochrony wód:

1.1.   Porządkowanie gospodarki ściekowej, poprzez budowę, rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnych na terenach zlewni powyżej ujęć wód powierzchniowych dla miast: Sanok, Przemyśl, Jarosław, Krosno, Rzeszów, Jasło, Dębica, Mielec. Najbardziej istotnymi zadaniami w tym zakresie są budowy oczyszczalni ścieków wraz z sieciami kanalizacyjnymi dla miast Lesko, Zagórz, Radymno, realizacja programu rozbudowy systemu kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w gminach Brzostek, Chorkówka, Dębowiec, Jasło, Jedlice, Skołyszyn, Szerzyny, Tarnowiec, Żyraków, zadania polegające na porządkowaniu gospodarki wodno-ściekowej w gminach: Iwierzyce, Hyżne, Żołynia, Frysztak, Lubenia, Boguchwała, Dębica, Ropczyce, Sędziszów, Mielec, Głogów Małopolski, Krasne, Świlcza, Tyczyn, Trzebownisko.

1.2.   Realizacja sieci kanalizacyjnych wraz z oczyszczalniami ścieków w aglomeracjach o równoważnej liczbie mieszkańców powyżej 15000. Za szczególnie istotne zadania w tym zakresie należy uznać oczyszczalnie ścieków i sieci kanalizacyjne dla miast: Przemyśl, Jarosław, Mielec oraz sieci kanalizacyjne w miastach: Jasło, Dębica, Krosno (kolektor Krosno-Miejsce Piastowe-Iwonicz Zdrój).

1.3.   Przeciwdziałanie eutrofizacji wód w zbiornikach zaporowych Solina i Besko poprzez budowę, rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnych w gminach: Solina, Czarna, Lutowiska, Olszanica, Ustrzyki Dolne, Komańcza, Rymanów, Zarszyn, Besko.

2.       W dziedzinie­ gospodarki wodnej:

2.1.   Realizacja zadań mających na celu ochronę przeciwpowodziową.

2.2.   Zwiększenie zasobów dyspozycyjnych wód, poprzez realizację zbiorników małej retencji, ujętych w "Programie małej retencji wodnej dla województwa podkarpackiego na lata 2000-2015".

3.       W dziedzinie ochrony atmosfery:

3.1.   Redukcja emisji zanieczyszczeń z największych jej źródeł. Najważniejszymi zadaniami na rok 2003 są tutaj zakończenie budowy bloku parowo-gazowego w Elektrociepłowni Rzeszów S.A., budowa bloku parowo-gazowego w Elektrowni "Stalowa Wola" S.A. w Stalowej Woli,modernizacja układu odpylania w ciepłowni nr 3 w Tarnobrzegu,

3.2.   Likwidacja tzw. "niskich" źródeł emisji na terenach miast: Rzeszowa, Przemyśla, Jarosławia, Dębicy i Tarnobrzega, gdzie występują przekroczenia standardów imisyjnych.

3.3.   Przedsięwzięcia dotyczące odnawialnych źródła energii, jak budowa kotłowni miejskiej opalanej zrębkami drewna w Nowej Dębie oraz budowa instalacji gospodarczego wykorzystania biogazu ze składowiska odpadów w Kozodrzy

3.4.   Realizacja zadań mających na celu poprawę stanu czystości powietrza w miejscowościach uzdrowiskowych woj. podkarpackiego.

4.       W dziedzinie­ ochrony ziemi:

4.1.   Realizacja dużych przedsięwzięć służących unieszkodliwianiu i wykorzystaniu odpadów, tj. przedsięwzięć, które stwarzają możliwość dotrzymania standardów UE w zakresie gospodarki odpadami, w tym w szczególności budowa składowiska odpadów komunalnych dla miasta Przemyśla, budowa Zakładu Utylizacji Odpadów w Krośnie, budowa instalacji do pirolizy odpadów komunalnych i przemysłowych "RA- TAR" w Tarnobrzegu, modernizacja zakładu "Saria Małopolska" Sp. z o.o. w Krakowie Oddział w Przewrotnem oraz rozbudowa kompostowni z sortownią w Paszczynie (gmina Dębica).

4.2.   Realizacja zadań związanych z zagospodarowaniem osadów z oczyszczalni ścieków, w tym w szczególności rozbudowa bloku przeróbki osadów w oczyszczalni ścieków w Rzeszowie.

4.3.   Rekultywacja terenów zdegradowanych o potencjalnie istotnej skali oddziaływania na środowisko, istnienie których wywołuje niepokoje społeczne, gdzie jednocześnie brak jest możliwości wyegzekwowania obowiązków od podmiotu, który spowodował zagrożenie.

4.4.   Instalacje do segregacji odpadów przy składowiskach oraz wyznaczenie i przygotowanie przy istniejących składowiskach miejsc do składowania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, jak również rekultywacje składowisk wyłączonych z eksploatacji.

4.5.   Rekultywacja terenów pogórniczych. Priorytet ten obejmuje następujące zadania: budowa obiektów napełniania zbiornika - Kopalnia Siarki Machów w Tarnobrzegu, regulacja koryta Wisły w rejonie ujęcia wody do zalania wyrobiska po Kopalni Siarki Machów, budowa obiektów związanych z odprowadzaniem wody ze zbiornika - Kopalnia Siarki Machów w Tarnobrzegu, rekultywacja pól poeksploatacyjnych XX i XXI przez Przedsiębiorstwo Rekultywacji Terenów Górniczych "Jeziórko" w Tarnobrzegu, budowa przez to przedsiębiorstwo grawitacyjnych doprowadzalników i odprowadzalników wód powierzchniowych na terenach rekultywacyjnych, rekultywacja i zagospodarowanie terenów po likwidowanej Kopalni Siarki w Baszni.

4.6.   Opracowanie analizy geologicznej i ocena zasobów wód geotermalnych, mineralnych i gazu pozasystemowego w województwie podkarpackim z wytypowaniem stref złożowych optymalnych dla rozwoju rekreacji, turystyki i balneologii".

5.       W dziedzinie­ edukacji ekologiczna:

5.1.   Rozwój bazy edukacyjnej parków narodowych i Leśnego Kompleksu Promocyjnego, w tym budowa Ośrodka Edukacyjnego wraz z Muzeum przez Magurski Park Narodowy w Krempnej, oraz modernizacja przez Bieszczadzki Park Narodowy w Ustrzykach Górnych i obiektów Terenowej Stacji Edukacji Ekologicznej w Wołosatem.

5.2.   Utworzenie Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Lasy Birczańskie".

6.       W dziedzinie ochrona przyrody:

6.1.   Ochrona ekosystemów leśnych, nieleśnych i dzikich zwierząt w parkach narodowych.

6.2.   Dokumentowanie zasobów przyrodniczych województwa podkarpackiego poprzez opracowanie dokumentacji wstępnych dla proponowanych do utworzenia rezerwatów przyrody, planów ochrony dla istniejących rezerwatów przyrody oraz finansowanie wprowadzenia ustaleń tych dokumentów do planów zagospodarowania przestrzennego gmin oraz konserwacja pomników przyrody.

6.3.   Czynna ochrona gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk, które są chronione lub zagrożone wyginięciem.

6.4.   Zalesianie gruntów porolnych zgodnie z ustawą o przeznaczaniu gruntów do zalesiania z dnia 8 czerwca 2001r.

7.       W dziedzinie - pozostałe zadania:

7.1.   Poprawa klimatu akustycznego na terenach zurbanizowanych w pobliżu podstawowych ciągów komunikacyjnych. Do najważniejszych zadań realizujących ten priorytet w 2003 roku zaliczyć należy wykonanie ekranów akustycznych służących ochronie przed hałasem terenów zabudowanych przy istniejącej drodze krajowej m 4 w miejscowościach: Świlcza, Trzciana i Przybyszówka, łącznie na odcinku około 8 km. (z uwzględnieniem projektowanej skuteczności rozwiązań tj. poziomu redukcji hałasu na terenach chronionych i wielkość populacji objętej ochroną).

7.2.   Opracowanie programu ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami dla województwa podkarpackiego.