Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę 1 kamery termowizyjnej wraz ze szkoleniem z jej obsługi i zasad sporządzania raportów-sprawozdań z kompleksowych badań termowizyjnych na podstawie dostarczonego wraz z kamerą, dedykowanego oprogramowania, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, I oś priorytetowa, Działanie 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystanie OZE w infrastrukturze publicznej, i sektorze mieszkaniowym, Poddziałanie 1.3.3 „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej i OZE”, wg Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia zawartego w niniejszym zapytaniu.

Do pobrania:

Treść zapytania ofertowego