W dniach 05 - 06.03.2018 r. w Komborni, gmina Korczyna, miało miejsce szkolenie warsztatowe dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego, będące elementem programu Akademii Samorządowej, zorganizowane przez Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich.

Szkolenie dotyczyło zasad naboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa III. Czysta Energia, Działanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynków – budynki ochrony zdrowia.

Szkolenie dla pracowników samorządowych

Odpowiadając na zaproszenie organizatorów, Doradca Energetyczny WFOŚiGW w Rzeszowie, Jerzy Janiec, przedstawił prezentację poświęconą tematyce niskiej emisji. W ramach wystąpienia przybliżono przyczyny i skutki zdrowotne tego zjawiska. Omówiono również możliwości techniczne, programy finansowe oraz narzędzia prawne jego ograniczania, w tym tzw. taryfę antysmogową wprowadzoną Rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 29.12.2017 w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną.