Zapytanie ofertowe nr 1/2018 z dnia 8 marca 2018 r. na usługę dotyczącą organizacji konferencji pn. Biogazownie jako element gospodarki o obiegu zamkniętym, zorganizowanej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, I oś priorytetowa, Działanie 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystanie OZE w infrastrukturze publicznej, i sektorze mieszkaniowym, Poddziałanie 1.3.3 "Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej i OZE".

Do pobrania:

Skan treści zapytania ofertowego

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 1-2018 - formularz ofertowy