20 czerwca br. w siedzibie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie podpisana ?została umowa z Samorządem Województwa Podkarpackiego na dofinansowanie zadania w ramach którego powstanie program telewizyjny poświęcony Obszarom Chronionego Krajobrazu znajdującymi się w północnej części regionu: w Kotlinie Sandomierskiej i na Roztoczu Wschodnim.
?Kwota udzielonego dofinansowania ze środków Funduszu w dziedzinie Edukacja Ekologiczna (zadania statutowe) dla Województwa Podkarpackiego oraz jednostek organizacyjnych tj. parków krajobrazowych w 2023 roku wyniosła 207 100,00 zł.
Obecnie Województwo złożyło 2 wnioski na realizację zadań przez ZPK w Przemyślu na łączną kwotę 27 600,00 zł.?
?W ramach wspólnej realizacji Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej z NFOŚiGW udzielono w 2022 r. dla Województwa Podkarpackiego dofinansowania w kwocie 274 050,00 zł ( w tym 31 050,00 zł na realizację zadania w ZKPK w Krośnie), natomiast w 2023 r. w ramach realizacji ww. Programu wnioskowana przez Województwo kwota dotacji wynosi 301 464,00 zł. ?