Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Programu Priorytetowego
"Ciepłe Mieszkanie"
na terenie województwa podkarpackiego

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie (dalej: WFOŚiGW) ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” (dalej: Program) dla gmin z terenu województwa podkarpackiego.

CEL PROGRAMU:Ciepłe Mieszkanie - logo

Program priorytetowy „Ciepłe Mieszkanie” ma na celu poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.

Wsparciem objęte będą przedsięwzięcia polegające na wymianie nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe i poprawie efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.

BUDŻET PROGRAMU

Na dofinansowanie przedsięwzięć przewidziano kwotę: 1 400 000 tys. zł., alokacja dla województwa podkarpackiego wynosi 20 000 tys. zł.

BENEFICJENCI:

Gminy

Program realizowany w formie dotacji skierowany jest do gmin, które w ramach Programu mogą uzyskać dotację ze środków udostępnionych WFOŚiGW przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a następie udzielić dotacji beneficjentom końcowym tj. osobom fizycznym posiadającym tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym znajdującym się na terenie gminy, realizującym przedsięwzięcie będące przedmiotem dofinansowania.

 

SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKU:

Gminy mogą składać wnioski o dofinasowanie za pośrednictwem Generatora Wniosków o Dofinansowanie (GWD), po utworzeniu konta i zalogowaniu, na stronie internetowej pod adresem https://gwd.nfosigw.gov.pl.

Wniosek składa się w formie elektronicznej. W celu złożenia wniosku Wnioskodawca wypełnia wniosek w GWD i podpisuje go kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do reprezentacji Wnioskodawcy oraz przesyła go automatycznie za pośrednictwem GWD do właściwego wfośigw. Konieczne jest dołączenie załączników do wniosku w formie elektronicznej opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do reprezentacji Wnioskodawcy.

TERMINY:

Wnioski będą przyjmowane od dnia 21.07.2022 r. do dnia 31.12.2022 r., w zależności od dostępności środków.

DODATKOWE INFORMACJE:

Nabór wniosków dla beneficjentów końcowych będą prowadziły gminy na swoim terenie, na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej z WFOŚiGW w Rzeszowie. Po przeprowadzeniu naboru i ocenie wniosków o dofinansowanie pod względem spełnienia warunków kwalifikujących do uzyskania dofinansowania w ramach Programu, gmina podpisze umowy o dofinansowanie z beneficjentami końcowymi.

Beneficjentem końcowym Programu są osoby fizyczne – posiadające tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, zlokalizowanym na terenie gminy oraz spełniające kryteria dochodowe określone w Programie.

Intensywność dofinansowania dla beneficjentów końcowych uzależniona jest od dochodów beneficjenta lub osób w jego gospodarstwie domowym i ustalona została na poziomie:

  • podstawowym - do 30% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 15 000 zł,
  • podwyższonym - do 60 % kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 25 000 zł,
  • najwyższym - do 90 % kosztów kwalifikowany, nie więcej niż 37500 zł.

Dla przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów końcowych na terenie gmin znajdujących się na liście gmin, w których w wyniku oceny jakości powietrza w strefach za 2021 r. stwierdzone zostały przekroczenia poziomów dopuszczalnych pyłu zawieszonego pm10 i pm2,5 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu, intensywność dofinansowania podwyższona jest w każdym z ww. poziomów o 5 pkt procentowych.

Szczegółowe informacje dotyczące składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie zawarte są w Regulaminie naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu.

Więcej informacji o Programie można znaleźć na stronie: www.czystepowietrze.gov.pl (zakładka: Ciepłe Mieszkanie) oraz na stronie WFOŚiGW w Rzeszowie www.bip.wfosigw.rzeszow.pl (przyjmowanie wniosków).

Wszelkie pytania dotyczące Programu proszę kierować na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

UWAGA: formularze wniosków dostępne po zalogowaniu w Generatorze Wniosków.

Załącznik:
Lista gmin, w których w wyniku oceny jakości powietrza w strefach za 2021 r. stwierdzone zostały przekroczenia poziomów dopuszczalnych pyłu zawieszonego pm10 i pm2,5 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu

 

Załączniki:
Pobierz plik (program_priorytetowy_cieple_mieszkanie.pdf)program_priorytetowy_cieple_mieszkanie.pdf[01. Program Priorytetowy "Ciepłe Mieszkanie"]691 kB
Pobierz plik (zalacznik_1_ do_pp_cieple_mieszkanie _wykaz_kosztow_kwalifikowanych.pdf)zalacznik_1_ do_pp_cieple_mieszkanie _wykaz_kosztow_kwalifikowanych.pdf[01a. Załącznik nr 1 do Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”: Rodzaje kosztów kwalifikowanych oraz wymagania techniczne dla Programu]517 kB
Pobierz plik (ppcm_metodyka_szacowania_efektu_ekologicznego.docx)ppcm_metodyka_szacowania_efektu_ekologicznego.docx[02. Metodyka szacowania efektu ekologicznego]28 kB
Pobierz plik (1_ 2022-08-24_ppcm_umowa_wfosigw_gminy_1.docx)1_ 2022-08-24_ppcm_umowa_wfosigw_gminy_1.docx[03. Umowa o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego ]49 kB
Pobierz plik (1a_ppcm_zal_nr_2_do_umowy_wytyczne_dla_gminy.docx)1a_ppcm_zal_nr_2_do_umowy_wytyczne_dla_gminy.docx[03a. Załącznik nr 2 - Wytyczne dla Gmin]26 kB
Pobierz plik (1b_ppcm_zal_nr_3_harmonogram_rzeczowy_przedsiewziecia_.pdf)1b_ppcm_zal_nr_3_harmonogram_rzeczowy_przedsiewziecia_.pdf[03b. Załącznik nr 3 – Harmonogram realizacji przedsięwzięcia]97 kB
Pobierz plik (ppcm_regulamin_naboru_wnioskow.docx)ppcm_regulamin_naboru_wnioskow.docx[04. Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w formie dotacji]111 kB
Pobierz plik (ppcm_instrukcja_wypelniania_wod_ost.pdf)ppcm_instrukcja_wypelniania_wod_ost.pdf[05. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie w formie dotacji]866 kB
Pobierz plik (ppcm_instrukcja_wypełniania_wop_ost.pdf)ppcm_instrukcja_wypełniania_wop_ost.pdf[06. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność w formie dotacji]736 kB
Pobierz plik (lista_gmin_z_przekroczeniami_ pm10_pm2,5_B(A)P.pdf)lista_gmin_z_przekroczeniami_ pm10_pm2,5_B(A)P.pdf[07. Lista gmin, w których w wyniku oceny jakości powietrza w strefach za 2021 r. stwierdzone zostały przekroczenia poziomów dopuszczalnych pyłu zawieszonego pm10 i pm2,5 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu]861 kB
Pobierz plik (1c_ppcm_makieta_wniosku_o_platnosc_1.pdf)1c_ppcm_makieta_wniosku_o_platnosc_1.pdf[08. Makieta wniosku o płatność]258 kB
Pobierz plik (1d_ppcm_ zal_nr_ 5_6_7_klauzule_informacyjne.docx)1d_ppcm_ zal_nr_ 5_6_7_klauzule_informacyjne.docx[09. Klauzule informacyjne]23 kB