ROOT

Ogłoszenie nr 8/2023 – informacja o wyniku naboru Udostępniony przez: Jarosław Pater Odsłon: 105
Ogłoszenie nr 9/2023 - lista kandydatów spełniających warunki formalne Udostępniony przez: Jarosław Pater Odsłon: 208
Ogłoszenie nr 9/2023 - konkurs na stanowisko specjalisty ds. realizacji wniosków i kontroli Udostępniony przez: Jarosław Pater Odsłon: 388
Ogłoszenie nr 6/2023 – informacja o wyniku naboru Udostępniony przez: Jarosław Pater Odsłon: 194
Ogłoszenie nr 5/2023 – informacja o wyniku naboru Udostępniony przez: Jarosław Pater Odsłon: 162
Ogłoszenie nr 8/2023 - lista kandydatów spełniających warunki formalne Udostępniony przez: Alicja Dubas Odsłon: 241
Ogłoszenie nr 8/2023 - konkurs na stanowisko specjalisty ds. księgowych Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 365
Ogłoszenie nr 7/2023 – informacja o wyniku naboru Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 222
Ogłoszenie nr 7/2023 - konkurs na stanowisko specjalisty ds. księgowych Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 280
Ogłoszenie nr 6/2023 - lista kandydatów spełniających warunki formalne Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 245
Ogłoszenie nr 5/2023 - lista kandydatów spełniających warunki formalne Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 226
Przedsięwzięcia priorytetowe na rok 2024 Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 177
Ogłoszenie nr 6/2023 - konkurs na stanowisko specjalisty ds. obsługi informatycznej Biura i organów Funduszu Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 374
Ogłoszenie nr 5/2023 - konkurs na stanowisko specjalisty ds. realizacji wniosków i kontroli Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 451
Ogłoszenie nr 4/2023 - informacja o wyniku naboru Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 316

Podkategorie

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie działa na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2018.799) jako samorządowa osoba prawna w rozumieniu art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2017.2077 z późn.zm.).

Zasady, organizację i tryb działania Wojewódzkiego Funduszu określa ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie trybu działania organów wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (Dz.U.2017.2386) oraz „Regulamin Organizacyjny Biura WFOŚiGW w Rzeszowie”.

Środki przeznaczane na wsparcie realizacji zadań ochrony środowiska pochodzą m.in. z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych za nieprzestrzeganie warunków korzystania ze środowiska. Środki finansowe przeznaczone przez Wojewódzki Fundusz na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, są środkami publicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 z późn.zm.).

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie działa na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2018.799 z późn.zm.).

W rozumieniu ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U.2017.1579 z późn.zm.) Fundusz jest samorządową osobą prawną.

Środki finansowe przeznaczone przez Wojewódzki Fundusz na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, są środkami publicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 z późn.zm.).

Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Funduszu określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2010 r. w sprawie gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (Dz.U.2010.226.1479).

Pomoc publiczna udzielana jest na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U.2018.362).

Działalność Funduszu polega na finansowaniu zadań ochrony środowiska i gospodarki wodnej określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2018.799), w oparciu o uchwalane corocznie plany działalności i listy przedsięwzięć priorytetowych.

Pomoc finansowa Funduszu, o której mowa w ust. 1 kierowana jest do podmiotów korzystających ze środowiska w rozumieniu art. 3, pkt 20 w/w ustawy.

Pomoc finansowa udzielana jest w formie pożyczek i dotacji, przy czym podstawową formą pomocy są pożyczki.

Przy wyborze i ocenie wniosków o udzielenie pomocy finansowej Fundusz kieruje się "Kryteriami wyboru przedsięwzięć finansowanych ze środków WFOŚiGW w Rzeszowie", natomiast pomoc finansowa udzielana jest w oparciu o "Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji przez WFOŚiGW w Rzeszowie" - dokumenty uchwalane przez Radę Nadzorczą Funduszu.