3 lipca rusza nabór nowego programu przygotowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Polska Geotermia Plus.

Jest to program krajowy, będzie realizowany w latach 2019-2025, przy czym zobowiązania (rozumiane jako podpisywanie umów) podejmowane będą do 2023 r., a wydatkowanie środków przewidziano do 2025 r.

Program, skierowany wyłącznie do przedsiębiorców, ma przyczynić się do rozwoju i zwiększenia wykorzystania zasobów geotermalnych w Polsce. Ogłoszony nabór ma charakter ciągły, co oznacza, że wpływające do NFOŚiGW wnioski oceniane będą na bieżąco.

Przedsięwzięcia, które mają szansę na dofinansowanie podzielono na obligatoryjne i fakultatywne. Wśród tych pierwszych są: budowa nowej, rozbudowa lub modernizacja istniejącej ciepłowni/ elektrociepłowni/ elektrowni geotermalnej, opartej na źródle geotermalnym, lub modernizacja lub rozbudowa istniejących źródeł wytwarzania energii o ciepłownię/ elektrociepłownię/ elektrownię geotermalną, opartej na źródle geotermalnym, lub wykonanie lub rekonstrukcja otworu geotermalnego z wyłączeniem pierwszego odwiertu badawczego. Fakultatywnie inwestycje, kwalifikujące się do wsparcia w ramach nowego programu NFOŚiGW to na przykład modernizacja sieci ciepłowniczych, poprawa efektywności energetycznej, instalacje OZE, wykonanie pierwszego odwiertu badawczego.

Szczegóły programu oraz naboru na stronie NFOŚiGW w Warszawie https://www.nfosigw.gov.pl/.

 

29 maja w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie miało miejsce podpisanie umów z beneficjentami Programu „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych”.

Umowy podpisano z przedstawicielami Zarządów OSP w obecności Przedstawicieli Samorządów.

Celem programu, w ramach którego podpisywane były umowy jest wsparcie finansowe- dotacyjne w zakupie specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych oraz podczas usuwania skutków zagrożeń, w tym m.in. samochodów ratowniczo-gaśniczych.

Kierowany jest dla jednostek ochotniczych straży pożarnych posiadających akceptację Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Środowiska.

Dofinansowanie ze środków NFOŚiGW i WFOŚiGW w Rzeszowie w formie dotacji wynosi do 50% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.

Podpisanie umów

W dniu 22 maja br. w siedzibie Komendy Miejskiej PSP w Rzeszowie miało miejsce uroczyste przekazanie promes na dofinansowanie zakupu średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek z terenu województwa podkarpackiego w ramach Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych realizowanego przez WFOŚiGW w Rzeszowie we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Program ten jest realizowany na podstawie Porozumienia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Środowiska. Budżet programu w tym roku wynosi 11 806 000 zł.

Wręczenie promes

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie informuje, iż w związku ze zmianą „Szczegółowych zasad dofinansowania niektórych zadań z zakresu ochrony środowiska w formie dotacji przez WFOŚiGW w Rzeszowie” Ochotnicze Straże Pożarne mogą składać wnioski o dofinansowanie na zwiększenie potencjału technicznego OSP poprzez zakup nowego sprzętu i wyposażenia umożliwiającego skuteczne działania na wypadek klęsk żywiołowych oraz poważnych awarii w wysokości do 90% kosztów, ale nie więcej niż 20.000,00 zł.

Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym.

Wniosek W-20 z załącznikami do pobrania na stronie: Wzory wniosków obowiązujące od 01.01.2019 r.

Wersje papierową wniosku należy składać w sekretariacie WFOŚiGW w Rzeszowie, ulica Zygmuntowska 9.

Szanowni Beneficjencji,

Informujemy, że problemy techniczne z naszą centralą telefoniczną w Przedstawicielstwie Zamiejscowym w Krośnie zostały usuniete. Można już normalnie komunikować się z naszymi pracownikami w Krośnie

Jeszcze raz przepraszamy za niedogodności.