Informacja dot. obliczania nadwyżki dochodów budżetu gminy i powiatu pochodzących z opłat i kar środowiskowych za rok 2014


UWAGA ZMIANA:

Informacja dot. obliczania nadwyżki dochodów budżetu gminy i powiatu pochodzących z opłat i kar środowiskowych za rok 2014,  podlegającej przekazaniu na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w roku 2015

W dniu 6 marca 2016 r. zostało ogłoszone Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów wprowadzające zmianę do wzoru formularza - załącznik nr 1 do sprawozdania OŚ-4g/4p

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Środowiska z dnia 16 kwietnia 2015 r. w sprawie średniej krajowej dochodów gmin i powiatów w 2014 r. przypadających na jednego mieszkańca (Monitor Polski z 2015 poz. 385) przy wypełnianiu w/w formularza należy zastosować średnią krajową dochodów gminy lub powiatu przypadającą na 1 mieszkańca, osiągnięta w 2014 r. (dotychczas była to średnia z roku poprzedzajągo okres sprawozdawczy), która wynosi:

  1. dla gmin - 16,34 zł
  2. dla powiatów - 4,14 zł.

Wypełniony Załącznik nr 1 do sprawozdania OŚ-4g/p (w wersji papierowej) wraz z pismem przewodnim należy przesłać w terminie do dnia 15 sierpnia 2015 r.

Obliczona w Załączniku nr 1 nadwyżka podlega przekazaniu w w/w terminie na rachunek WFOŚiGW w Rzeszowie w BGK nr:

63 1130 1105 0005 2084 8520 0001

Pliki do pobrania:

Załącznik nr 1 do sprawzdania OŚ-4g dla gmin

Załącznik nr 1 do sprawozdania OŚ-4p dla powiatów

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dn. 16.04.2015r. w sprawie średniej krajowej dochodów gmin i powiatów w 2014r. przypadających na 1 mieszkańca