Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie informuje, że z dniem 9 maja 2014r. wstrzymuje do odwołania nabór wniosków o dofinansowanie w formie dotacji zadań polegających na zakupie nowego wyposażenia i uzbrojenia osobistego strażaka oraz nowego sprzętu niezbędnego do prowadzenia działań mających na celu zmniejszenie lub likwidację skutków działań żywiołów.
Wstrzymanie naboru związane jest z poziomem rozdysponowania środków. Wnioski o dofinansowanie złożone po 9 maja 2014r. będą zwracane Wnioskodawcom bez ich rozpatrzenia.
Informacja o ewentualnym wznowieniu przyjmowania wniosków będzie zamieszczona na stronie internetowej Funduszu.