W związku z zamiarem przystąpienia WFOŚiGW w Rzeszowie do Programu NFOŚiGW pn. „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne”, część 2 – Usuwanie odpadów zawierających azbest – informujemy, że treść programu dostępna po kliknięciu na niżej umieszczony link:

Treść programu PDF