Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie informuje o wytycznych dotyczących udzielania dotacji w formie dopłat do oprocentowania kredytów bankowych:


I. Dokumenty regulujące sposób dofinansowania

  1. "Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji przez WFOŚiGW w Rzeszowie (w szczególności § 20),
  2. Wzór ramowej umowy WFOŚiGW z Bankiem, określającej zasady udzielania dopłat Funduszu do oprocentowania kredytów udzielonych przez Bank na przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Wzór do pobrania Pobiez w formacie DOC


II. Obszar dofinansowania

  1. Przedsięwzięcia w zakresie ochrony wód,
  2. Przedsięwzięcia w zakresie goospodarki wodnej,
  3. Przedsięwzięcia w zakresie gospodarki odpadami i ochrony powierzchni ziemi,
  4. Przedsięwzięcia w zakresie ochrony atmosfery.


Warunki udzielania dofinansowania

  1. Złożenie w WFOŚiGW w Rzeszowie kompletnego wniosku o dopłatę do oprocentowania kredytu bankowego,
  2. Wybór przez Wnioskodawcę Banku, który udzieli kredytu na zasadach określonych w umowie Banku z WFOŚiGW w Rzeszowie (wzór ramowej umowy znajduje się na stronie internetowej Funduszu); dla Wnioskodawców zobowiązanych do stosowania przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych, wybór banku powinien nastapić w sposób określony w tej ustawie.
  3. Wybór banków dokonywany jest przez WFOŚiGW w Rzeszowie na podstawie art.411 ust.10a-10e, Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25 poz.150 z późn.zmi.).