W związku z zaistniałą sytuacją powodziową na terenie województwa podkarpackiego, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej deklaruje, że w miarę posiadanych środków, udzielana będzie pomoc finansowa gminom, które zostały poszkodowane na skutek powodzi.
Pomoc finansowa zostanie przeznaczona na odbudowę infrastruktury chroniącej środowisko, a w szczególności: remonty oczyszczalni ścieków, urządzeń zaopatrzenia w wodę, zalanych kotłowni czy uszkodzonych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.
Decyzje w zakresie i wysokości pomocy zostaną podjęte po zweryfikowaniu przez służby Wojewody Podkarpackiego zgłoszonych szkód powodziowych i sporządzeniu końcowych raportów, na podstawie wniosków złożonych do Funduszu przez zainteresowane jednostki.