19.07.2007r.

Informacja dla wnioskodawców ubiegających się o dotację na zadanie polegające na likwidacji „dzikich wysypisk”

 

I. Wniosek, złożony na formularzu W-4 w części dotyczącej opisu zadania powinien zawierać:

1. Szacowaną ilości odpadów znajdujących się na każdym z „dzikich wysypisk”, które są przedmiotem wniosku (w zakresie masy [Mg], pojemności [m3], powierzchni wysypiska [m2] ), oraz określenie rodzaju odpadów.

2. Charakterystykę lokalizacji wysypisk w zakresie administracyjnym i środowiskowym.

3. Planowane działania związane z likwidacją i utylizacją odpadów pochodzących z „dzikich wysypisk”, dotyczących wybrania (wydobycia) odpadów, transportu, miejsca zdeponowania lub sposobu utylizacji.

4. Sposób zabezpieczenia miejsc lokalizacji „dzikich wysypisk” będących przedmiotem wniosku przed ich ponownym odtworzeniem (zaśmieceniem).

II. Wykaz innych wymaganych dokumentów (oprócz wymienionych przy wzorze W-4)

1. Załącznik graficzny z naniesioną lokalizacją „dzikich wysypisk” objętych przedmiotem wniosku.

2. Umowa z wykonawcą (kopia) wraz z kserokopią zaświadczenia wykonawcy, że posiada prawem wymagane pozwolenia do zbiórki i transportu odpadów lub w przypadku gdy Wnioskodawca występuje o promesę kalkulację kosztów planowanego przedsięwzięcia.

III. Koszty zadania:

1. Koszty kwalifikowane brane pod uwagę przy ustalaniu wysokości dotacji:

- koszt wybrania (wydobycia)

- koszt transportu

- koszt utylizacji (przyjęcia na składowisko)

Wysokość ustalanej dotacji stanowi 50 % kosztów kwalifikowanych udokumentowanych fakturami.

2. Inne koszty np. koszty zabezpieczenia miejsca lokalizacji „dzikich wysypisk” przed ich ponownym odtworzeniem – koszty te w 100 % pokrywa Wnioskodawca.