Konkurs "Produkt w Obiegu" Ministra Środowiska

Zapraszamy do udziału w konkursie Ministra Środowiska p.n. Produkt w obiegu.

Zgłoszenia przyjmowane są do 25 września 2017 r.

Celem Konkursu jest:

Logo Produkt w Obiegu
  • promocja i upowszechnianie osiągnięć w dziedzinie ekologicznego, zrównoważonego projektowania oraz zastosowania innowacyjnych rozwiązań w zakresie ponownego włączenia produktu do obiegu - po zakończeniu użytkowania w jego pierwotnej formie,
  • pogłębianie wiedzy o gospodarce o obiegu zamkniętym wśród przedsiębiorców, klientów docelowych, jak i społeczeństwa,
  • propagowanie idei dotyczącej minimalizacji wpływu na środowisko tworzonych, produkowanych wytworów przez taki wybór materiałów i ich zaprojektowanie, który umożliwi ich powtórne wykorzystanie,
  • wspieranie producentów, projektantów, dystrybutorów, usługodawców, którzy swoimi produktami lub projektami, wpisują się w ideę gospodarki o obiegu zamkniętym.

Warunki uczestnictwa i pozostałe informacje na stronie www Ministerstwa Środowiska:

https://www.mos.gov.pl/o-ministerstwie/konkursy/szczegoly/news/konkurs-ministra-srodowiska-produkt-w-obiegu/

Konkurs Produkt w Obiegu

Nabór II wniosków na rok 2017 na zadania związane z rozwojem infrastruktury służącej edukacji ekologicznej

Ogłoszenie o drugim naborze wniosków na rok 2017 na zadania związane z rozwojem infrastruktury służącej edukacji ekologicznej

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r., poz. 519)  oraz „Zasad udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji przez WFOŚiGW w Rzeszowie” ogłasza drugi nabór wniosków na rok 2017 na zadania związane z rozwojem infrastruktury służącej edukacji ekologicznej.

Termin naboru wniosków określa się od 25.09.2017 r. do 02.10.2017 r.

Wnioski należy składać w siedzibie biura Wojewódzkiego Funduszu w Rzeszowie lub siedzibach przedstawicielstw w Krośnie i Przemyślu.

  1. Konkurs skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego bądź jednostek organizacyjnych wykonujących zadania własne samorządu, uczelni wyższych,  stowarzyszeń i fundacji, których celem statutowym jest edukacja lub ochrona środowiska, państwowych i samorządowych instytucji kultury, parków narodowych i krajobrazowych.

  2. Regulamin konkursu zawierający kryteria oceny wniosków wraz ze wzorem wniosku o dotację oraz wykazem dokumentów, znajdują się na stronie www.bip.wfosigw.rzeszow.pl w zakładce Programy/Programy WFOŚiGW/Edukacja Ekologiczna oraz w zakładce Wnioski/Wzory dokumentów.

  3. Budżet konkursu w roku 2017 wynosi do 250.000,00 zł, w tym maksymalna wysokość dofinansowania na zadanie może wynieść nie więcej niż 65.000,00 zł – z zastrzeżeniem pkt III ppkt 4 oraz pkt VII ppkt 7  Regulaminu konkursu.

  4. Rozstrzygnięcie konkursu ustala się do dnia 27.10.2017 roku.

Informacja o wynikach konkursu na zadania związane z rozwojem infrastruktury służącej edukacji ekol.

Informacja o wynikach konkursu organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na zadania związane z rozwojem infrastruktury służącej edukacji ekologicznej.

Oceny wniosków dokonano w oparciu o:

1. Regulamin konkursu organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na zadania związane z rozwojem infrastruktury służącej edukacji ekologicznej.

2. Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie obowiązujące w roku 2017.


1. Wnioski złożone w ramach naboru:

Lp.

Wnioskodawca

Tytuł zadania

1

Stowarzyszenie "Ekoskop"

Podkarpackie Centrum Edukacji Ekologicznej Zazieleni Edukację

2

Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyślu

Odnowienie wraz z unowocześnieniem infrastruktury ścieżki przyrodniczo - dydaktycznej "Winne Podbukowina" w Bachórcu koło Dubiecka

3

Gmina Sędziszów Małopolski

Centrum dydaktyczne i praktyczne OZE słońce-wiatr
w Szkole Podstawowej w Czarnej Sędziszowskiej

4

Miasto Rzeszów

Rozwój infrastruktury służącej edukacji ekologicznej w mieście Rzeszowie

5

Gmina Miasto Dębica

Doposażenie bazy edukacji ekologicznej w ramach programu "Ja i Ekoludek"

6

Gmina Głogów Małopolski

Gminne Centrum Edukacji Ekologicznej przy oczyszczalni ścieków w Głogowie Małopolskim

7

Gmina Miejska Przemyśl

Eko - zasady wdrażaj gdyś mały

8

Gmina Tryńcza

Utworzenie pracowni edukacji ekologicznej w Zespole Szkół w Tryńczy

9

Gmina Padew Narodowa

Rozwój bazy edukacji ekologicznej - doposażenie pracowni ekologicznej z elementami fizyki - w Zespole Szkół w Padwi Narodowej w celu podniesienia świadomości ekologicznej dzieci, młodzieży i społeczności lokalnej Gminy Padew Narodowa oraz Gmin sąsiednich

10

Powiat Dębicki

Modernizacja terenowej ścieżki edukacyjnej "Ogród ekologiczny" w Zespole Szkół w Brzostku

11

Gmina Czudec

Doposażenie bazy edukacji ekologicznej w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi

12

Gmina Ropczyce

"EKO-Styl od najmłodszych lat"

13

Gmina Orły

"Ziemia to życie. Ziemia - to my" - Szkolne Koło Ekologiczne w Szkole Podstawowej w Trójczycach

14

Gmina Jeżowe

,,Chrońmy Ziemię - nasz dom" - ochrona bioróżnorodności

15

Gmina Ustrzyki Dolne

"Zielona Edukacja - Praca u podstaw z przyrodą"

16

Gmina Miejsce Piastowe

"Szlakiem przyrody" - program edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży z  terenu Gminy Miejsce Piastowe

17

Gmina Zaleszany

,,Miej Zielone Pojęcie - widzę, doświadczam, działam i myślę ekologicznie" - utworzenie Eko-pracowni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zbydniowie

18

Gmina Miejska Łańcut

"Naturalnie Zakręceni" utworzenie EKO-pracowni w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łańcucie

19

Gmina Przeworsk

Najwyższy czas by poznać las

20

Gmina Dębica

Doposażenie ścieżki przyrodniczo-dydaktycznej
w miejscowości Stobierna (Gmina Dębica)

21

Gmina Zaleszany

Rowerowa trasa edukacji przyrodniczo-historycznej Gminy Zaleszany

22

Gmina Nowa Sarzyna

Utworzenie i wyposażenie zielonej pracowni


2. Wnioski, które uzyskały decyzję Zarządu WFOŚiGW w Rzeszowie o udzielenie dofinansowania w formie dotacji:

Lp.

Wnioskodawca

Tytuł  zadania

1

Stowarzyszenie "Ekoskop"

Podkarpackie Centrum Edukacji Ekologicznej Zazieleni Edukację

2

Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyślu

Odnowienie wraz z unowocześnieniem infrastruktury ścieżki przyrodniczo - dydaktycznej "Winne Podbukowina" w Bachórcu koło Dubiecka

3

Gmina Sędziszów Małopolski

Centrum dydaktyczne i praktyczne OZE słońce-wiatr w Szkole Podstawowej w Czarnej Sędziszowskiej

4

Miasto Rzeszów

Rozwój infrastruktury służącej edukacji ekologicznej
w mieście Rzeszowie

5

Gmina Miasto Dębica

Doposażenie bazy edukacji ekologicznej w ramach programu "Ja i Ekoludek"

6

Gmina Głogów Małopolski

Gminne Centrum Edukacji Ekologicznej przy oczyszczalni ścieków w Głogowie Małopolskim

7

Gmina Miejska Przemyśl

Eko - zasady wdrażaj gdyś mały

8

Gmina Tryńcza

Utworzenie pracowni edukacji ekologicznej w Zespole Szkół w Tryńczy

9

Gmina Padew Narodowa


Rozwój bazy edukacji ekologicznej - doposażenie pracowni ekologicznej z elementami fizyki - w Zespole Szkół w Padwi Narodowej w celu podniesienia świadomości ekologicznej dzieci, młodzieży i społeczności lokalnej Gminy Padew Narodowa oraz Gmin sąsiednich

10

Powiat Dębicki

Modernizacja terenowej ścieżki edukacyjnej "Ogród ekologiczny" w Zespole Szkół w Brzostku

11

Gmina Czudec

Doposażenie bazy edukacji ekologicznej w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi

12

Gmina Ropczyce

"EKO-Styl od najmłodszych lat"


3. Wnioski, które uzyskały decyzję Zarządu WFOŚiGW w Rzeszowie o odmowie udzielenia dofinansowania w formie dotacji:

Lp.

Wnioskodawca

Tytuł zadania

1

Gmina Orły

"Ziemia to życie. Ziemia - to my" - Szkolne Koło Ekologiczne w Szkole Podstawowej w Trójczycach

2

Gmina Jeżowe

,,Chrońmy Ziemię - nasz dom" - ochrona bioróżnorodności

3

Gmina Ustrzyki Dolne

"Zielona Edukacja - Praca u podstaw z przyrodą"

4

Gmina Miejsce Piastowe

"Szlakiem przyrody" - program edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży z  terenu Gminy Miejsce Piastowe


4.  Wnioski ocenione negatywnie wg kryteriów dostępu (pkt.  VII  ww. Regulaminu…):

Lp.

Wnioskodawca

Tytuł  zadania

1

Gmina Zaleszany

,,Miej Zielone Pojęcie - widzę, doświadczam, działam
i myślę ekologicznie" - utworzenie Eko-pracowni
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zbydniowie

2

Gmina Miejska Łańcut

"Naturalnie Zakręceni" utworzenie EKO-pracowni
w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łańcucie

3

Gmina Przeworsk

Najwyższy czas by poznać las

4

Gmina Dębica

Doposażenie ścieżki przyrodniczo-dydaktycznej
w miejscowości Stobierna (Gmina Dębica)

5

Gmina Zaleszany

Rowerowa trasa edukacji przyrodniczo-historycznej Gminy Zaleszany

6

Gmina Nowa Sarzyna

Utworzenie i wyposażenie zielonej pracowni

Informacja dot. obliczania nadwyżki dochodów budżetu gminy i powiatu pochodzących z opłat i kar środowiskowych za rok 2016

Informacja dot. obliczania nadwyżki dochodów budżetu gminy i powiatu pochodzących z opłat i kar środowiskowych za rok 2016,  podlegającej przekazaniu na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w roku 2017

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Środowiska z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie średniej krajowej dochodów gmin i powiatów w 2016 r. przypadających na jednego mieszkańca (Monitor Polski z 2017 poz. 642) średnia krajowa dochodów z roku poprzedniego przypadających na jednego mieszkańca, osiągnięta w 2016 r. z tytułu opłat i kar wyniosła:

  1. dla gmin - 14,13 zł
  2. dla powiatów - 4,09 zł.

Wypełniony Załącznik nr 1 do sprawozdania OŚ-4g/p (w wersji papierowej) wraz z pismem przewodnim należy przesłać w terminie do dnia 16 sierpnia 2017 r.

Obliczona w Załączniku nr 1 nadwyżka podlega przekazaniu w w/w terminie na rachunek WFOŚiGW w Rzeszowie w BGK nr:

63 1130 1105 0005 2084 8520 0001

Pliki do pobrania:

Załącznik nr 1 do sprawzdania OŚ-4g dla gmin

Załącznik nr 1 do sprawozdania OŚ-4p dla powiatów

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dn. 09.06.2016 r. w sprawie średniej krajowej dochodów gmin i powiatów w 2015 r. przypadających na 1 mieszkańca

Wyniki konkursu organizowanego przez WFOŚiGW w Rzeszowie na zadania upowszechniające zagadnienia związane z ochroną środowiska ...

Informacja o wynikach konkursu organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na zadania upowszechniające zagadnienia związane z ochroną środowiska oraz z zakresu edukacji ekologicznej prowadzone na łamach prasy, radia, telewizji lub internetu.

Oceny wniosków dokonano w oparciu o:

1. Regulamin konkursu organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na zadania upowszechniające zagadnienia związane z ochroną środowiska oraz z zakresu edukacji ekologicznej prowadzone na łamach prasy, radia, telewizji lub internetu.

2. Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie obowiązujące w roku 2017.


1. Wnioski złożone w ramach naboru:

Lp.

Wnioskodawca

Tytuł zadania

1

Bieszczadzki Park Narodowy

Bieszczadzki Park Narodowy - nasze wspólne dziedzictwo.

2

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro- Carpathia"

Lato w regionach - Podkarpackie pod ochroną (produkcja i emisja programów telewizyjnych).

3

Województwo Podkarpackie

Kampania informacyjno-promocyjna związana z ochroną środowiska oraz edukacją ekologiczną w ramach Programu Podkarpacki Naturalny Wypas II.

4

Miasto Rzeszów

Kampania edukacyjno-ekologiczna  w zakresie ochrony powietrza.

5

Agencja Reklamowa Życie Przemyskie sp. z o.o.

Ekologia - to się opłaca.


6

Gmina Dębica

Upowszechnianie zagadnień związanych
z ochroną środowiska oraz  z zakresu edukacji ekologicznej w mediach.


2. Wnioski, które uzyskały pozytywną decyzję Zarządu WFOŚiGW:

Lp.

Wnioskodawca

Tytuł  zadania

1

Bieszczadzki Park Narodowy

Bieszczadzki Park Narodowy - nasze wspólne dziedzictwo.

2

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro- Carpathia"

Lato w regionach - Podkarpackie pod ochroną (produkcja i emisja programów telewizyjnych).

3

Województwo Podkarpackie

Kampania informacyjno-promocyjna związana z ochroną środowiska oraz edukacją ekologiczną w ramach Programu Podkarpacki Naturalny Wypas II.


3. Wnioski, które uzyskały odmowną decyzję Zarządu WFOŚiGW:

Lp.

Wnioskodawca

Tytuł zadania

1

Miasto Rzeszów

Kampania edukacyjno-ekologiczna  w zakresie ochrony powietrza.

2

Agencja Reklamowa Życie Przemyskie sp. z o.o.

Ekologia - to się opłaca.


3

Gmina Dębica

Upowszechnianie zagadnień związanych
z ochroną środowiska oraz  z zakresu edukacji ekologicznej w mediach.


4.  Wnioski ocenione negatywnie wg kryteriów dostępu:

Lp.

Wnioskodawca

Tytuł projektu

1

Gmina Dębica

Upowszechnianie zagadnień związanych
z ochroną środowiska oraz  z zakresu edukacji ekologicznej w mediach.